51633. lajstromszámú szabadalom • Eljárás formaldehidszulfoxilátok előállítására

Megjelent 1911. évi április tió 10-én. MAGY. ^ KIR szabadalmi sem hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 51633. szám. IV/h/l. OSZTÁLY. Eljárás formaldehidszulfoxilátok előállítására. badische an1lin- & soda-fabrik cég r/m ludwigshafenben. II. Pótszabadalom a 36392. sz. szabadalomhoz. A bejelentés napja 1909 március hó 15-ike. Elsőbbsége 1905 május hó 3-ika. Á 36392. számú szabadalomban kimutat­tuk, hogy a formaldehidbiszulfit és hidro­szulfitvegyületének redukálószerrel való ke­zelése alkalmával a formaldehidszulfoxilsav sói képződnek. Azok a kísérletek, amelyek arra irányultak, hogy a formaldehidkénes­sav vagy a formaldehidrokénessav alkáli­sóit einkporral magában redukáljuk, eddig eredménytelenek maradtak, amennyiben a cinkpor azokra nézve még a forrás hőmér-OH sékleténél is csak csekély mértékben hat. Mi már most azt találtuk, hogy az emlí­tett vegyületek cinkkel savak hozzáadása nélkül mégis redukálhatok, ha egyidejűleg einkszulfitot, cinkbiszulfit vagy formaldehid­kénessav vagy hidrokénessav cinksóit adjuk hozzá. Ezen sók hatása talán úgy magya­rázható meg, hogy pl. formaldehidkénes­savas alkáli és cinkszulfit elegyének alkal­mazása esetén cserebomlás megy végbe: OH 2CH3 + Zn Sos — 2 CH2 + Na2 SOs OSOa Na 0S02 zn mikor is formaldehidkénessavas cink kép­ződik, amely az I. pótszabadalomban is­mertetett módon cinkkel magában formal­dehidcinkszulfoxiláttá redukálható. Hogy a reakcióba bevezetett ként a szulfoxilatkép­ződéshez lehetőleg kihasználjuk, jelen eset­ben célszerű egyidejűleg formaldehidot hozzáadni. Ez azután még jelenlevő cink­szulfittal közvetlenül redukálható formal­dehidkénessavas cinket vagy a nátriumszul­fittal (nátronhidrát mellett) formaldehid­kénessavas nátront adhat, amely a jelen­levő formaldehidcinkszulfoxiláttal formal­dehidnátriumszulfoxiláttá és formaldehid­kénessavas cinkké alakulhat át, mely utóbbi azután cinkkel további mennyiségű for­maldehidcinkszulfoxilátot adhat. Ilyen mó­don elméletileg igen csekély mennyiségű cinksó hozzáadása elegendő volna nagy mennyiségű formaldehidnátriumbiszulfit re­dukálására. Ahelyett, hogy formaldehid­nátriumbiszulfitból indulnánk ki, formalde­hidot és neutrális biszulfitot vagy formal­dehidhidroszulfitot is használhatunk. Cink­szulfit helyett továbbá cinkbiszulfitot vagy a formaldehidkénessav, illetve hidrokénes-

Next

/
Thumbnails
Contents