51630. lajstromszámú szabadalom • Pótkioldó berendezés vasúti sorompók hajtűművei számára

Megjelent 1911. évi április tió 10 -én . MAG\. gj^ KIR szabadalmi hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 51630. szám. V/a/3. OSZTÁLY. Pótkioldó berendezés vasúti sorompók hajtóművei számára. k. k. priv. sűdbahngesellschaft cég bécsben. A bejelentés napja 1910 iebrn&r hó 28-ika. Jelen találmány tárgya pótkioldló beren­dezés vasúti sorompók számára, melynek az a célja, hogy a kényszermozgásban mű­ködtetett záróberendezést szükség esetén ki lehessen oldani, hogy a sorompót tőle függetlenül is lehessen működtetni, min­den egyes használatbavételt pedig ellen­őrizni lehessen. A mellékelt rajzon az 1—3. ábrán a berendezés egy foganato­sítási alakja három különböző helyzetben, a 4. és 5. ábrán pedig két módosított foga­natosítási alak van bemutatva. Az 1. ábrán a kioldó berendezés és a jelző mű rendes helyzetben van föltüntetve. Az ismert módon centrifugáiszabályozó, lég­szivattyú vagy más efféle által befolyá­solt (KI) zárókilincs a kéziforgattyú ten­gelyére fölékelt (Sp) zárókerékbe becsap­panva, a (K) kéziforgattyúnak a sorompó zárási, S/Z3/Z a nyíl irányiában való elfor­gását megakadályozza. A (h) pótemelő (d) bütyke által az (S) zárókilincset a záróke­rékkel való kapaszkodáson kívül tartja. Az emelővel összekötött, az emelőtengelyhez koncentrikusan kiképezett (b) súrlódó pofa az (f) rúgó által az (R) jelző korong kerü­letéhez szoríttatik, ami által az emelő és jelző korong között súrlódási kapcsolás lé­cesül. A (c) zárókilincs a jelző koronghoz erősített (r) kilincskerékkel áll kapcsolat­ban és a szántén a jelző korongra erősített (a) csap majd az (al), majd az (a2) helyt­álló ütközőkkel működik együtt. Ha a (h) pótemelőt az (x) nyíl irányában átfektetjük, előbb az (S) zárókilincs csap­pan az (Sp) zártókerékbe és megakadályozza a kéziforgattyúnak az (y) nyíl irányával el­lentett irányban való elforgását. Egyidejű­leg a jelző korong a (b) súrlódó pofa által az (r) kilincskerék egy fogosztásánál va­lamivel nagyobb mértékben az óramutató­val ellentétes értelemben' elforgattatok, a (c) zárókilincs az (r) kilineskerék tekin­tetbe jövő zárófoga mögé becsappan és a (KI) zárókilincs csak a pótemelő átfekte­tésének befejeztével tolatik ki a (d) bütyök segítségével annyira, hogy az (Sp) záróke­rék és vele együtt a (K) kéziforgattyú a záró mozgás számára [(y) nyílirány] sza­badon adatik (2. ábra). A sorompót ez eset­ben zárni lehet, mimellett az (S) záró ki­lincs az (Sp) zárókerék zárjó foga által a kéziforgattyú minden elforgásánál kiemel­tetik és mögötte ismét becsappan úgy, hogy a sorompó nyitása (a kézi forgattyúnak a nyíliránnyal ellentétes értelemben való for­gatása) mindaddig ki van zárva, míg a pót­emelő az átfektetett helyzetben van. A (h) pótemelő visszafektetésénél (d)

Next

/
Thumbnails
Contents