51573. lajstromszámú szabadalom • Agyagtisztító berendezés

Megjelent 11)11. évi március hó 31-én. MAGY. gin KIR. SZABADALMI ggm HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 5157B. szám. XVII/C. OSZTÁLY. Agyagtisztító berendezés. BOHN MIHÁLY TÉGLAGYÁROS NAGYKIKINDÁN. A bejelentés napja 1910 március hó 4-ike. Jelen találmány tárgya oly agyagtisztító berendezés, melynek jellemző sajátsága, hogy a tulajdonképeni tisztító berendezéshez eset­leg egy töraörfalú henger közbeiktatásával még egy tisztító berendezés csatlakozik. A főtisztító berendezés szitanyílásokkal, hasí­tékokkal vagy hasonlókkal ellátott henger­ből áll, melyben a sziták belső fölületét folytonosan érintő és ezáltal tisztító csiga forog. A csiga pengék vagy hasonlók által helyettesíthető. Az utótisztító berendezés hasonlóan van kiképezve, mint a főtisztító berendezés és helyette kúpalakú tisztító is alkalmazható. A mellékelt rajz a találmány tárgyának két foganatosítási alakját tünteti föl, és pe­dig az 1. ábrán kúpalakú utántisztítóval ellátott anyagtisztítót, a 2. ábrán hengeres utántisztítóval és közbe­iktatott hengerrel ellátott agyagtisztítót és a 3. ábrán az utántisztító egy foganatosí­tási alakját. Az 1. ábrán látható foganatosítási alak­nál a tisztítandó és kövekkel, valamint egyéb tisztátalanságokkal kevert agyag a tetszőlegesen kiképezett (1) tápláló beren­dezésbe jut, mely az agyagot a palást* fölületén (2) szitabádoggal, drótszövettel ! vagy hasonlókkal ellátott hengerbe, a fő­tisztító hengerbe továbbítja. E hengerek belsejében a rajzon föl nem tüntetett csiga forog, mely a sziták vagy hasonlók belső fölületét folytonosan érinti, kaparja és ez­által a szitanyílásokat állandóan tisztán és nyitva tartja. E célra a henger kerületén, esetleg annak mindkét oldalán alkalmazott szitatestek beállíthatóan vannak elrendezve, miáltal a kopás kiegyenlítődik. E hengerből az ott maradt és az agyag nagyobb részétől elválasztott keverék, mely tisztátalanságokból és azokon tapadó agyag­maradékokból áll, az 1. ábrán föltüntetett foganatosítási alaknál a kúpalakú (3) csat­lakozó darabba jut, mely palásfölületén szintén szitákkal, hasítékokkal, lyukasztott bádogokkal vagy hasonlókkal van ellátva. E térben szintén szitákat súroló csiga fo­rog, mely helyett pengék, kaparok vagy hasonlók alkalmazhatók. Ezen csiga a fő­hengerben förgó csigával össze lehet kötve vagy attól függetlenül hajtható; utóbbi esetben a két csiga különböző kerületi se­bességgel hajtható. Bizonyos agyagoknál a (3) csatlakozó darabban forgó csiga el is hagyható, mely esetben az agyagot az utána jövő tömeg nyomása sajtolja a szita­nyílásokon át. A kúpos (3) résznek hely-

Next

/
Thumbnails
Contents