51521. lajstromszámú szabadalom • Elektromágneses ellenőrzőberendezés

Megjelent 1911. évi március hó 27-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jBn HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 51521. szám. Vll/j. OSZTÁLY Elektromágneses ellenőrző berendezés. THE MORSE CODE SIGNAL COMPANY CÉG MILWAUKEEBEN. A bejelentés napja 1910 január hó 10-ike. Jelen találmány tárgya elektromágneses ellenőrzőberendezéseken eszközölt javítá­sokra vonatkozik. Ismeretesek elektromág­nesesen működtetett berendezések vagy ké­szülékek, melyeknél valamely állomáson vagy állomások egy sorozatán az áramot egy csévecsoporttól az ugyanazon állomáson lévő másik csévecsoporthoz több mágnestekercs és mágnesesen ellenőrzött kapcsolók útján térítették el. Más esetekben mindegyik ál­lomáson egy-egy mágneses tekercset alkal­maztak, melyeken más-más jellegű áram, pl. különböző frequenciájú váltakozó ára­mok vagy pedig váltakozó vagy onduláló áramokkal fölváltva működő egyenáramok haladtak át. Mindezen esetekben nehézsé­gek adódtak vagy abból, hogy az áramo­kat valamely helyi vagy mellékállomáson egyik csévétől a másikhoz kapcsolók útján térítették el, vagy pedig azáltal, hogy a kapcsolókat valamely központi állomáson az áram jellegének változtatása által ellen­őrizték. Használtak oly berendezéseket is, me­lyeknél egyetlen mágnestekercs több fegy­verzetre ható egyetlen vagy több magot gerjesztett azon célból, hogy a fegyverze­tek a magok által egyidejűleg vonzassanak. Ily esetben azonban csak egynemű hatást értek el, minthogy az egyedül lehetséges különbség csak a fegyverzetekre ható erők között vagy a légrések hosszában fönnálló különbségeknek megfelelően, a hatás idő­tartamában vagy mérvében nyilvánulhatott. Jelen találmány tárgya oly berendezés, melynél egyetlen elektromágneses készülé­ken egyenletes jellegű áramot bocsátunk át és ezáltal különböző jellegű eredménye­ket érünk el. Egyetlen berendezés helyett valamely vezető mentén több készüléket is alkalmazhatunk, melyek mindegyikében ugyanazt a hatást érhetjük el, vagy a soro­zat valamely közbenső állomásában válasz­tásunk szerint hozzájáruló hatásokat léte­síthetünk. Az elektromágneses berendezés a talál­mány szerint több, mágnesesen elkülönített, de közös tekercsben vagy tekercsekben el­rendezett maggal van ellátva, melyek több fegyverzetre különböző jellegű hatásokat gyakorolnak; ,ezen célból a magok úgy vannak elrendezve, hogy mágneses áramuk lényegileg különböző mágneses anyagból való részeken halad át. Az új elektromágneses berendezés szerke­zete és működése legkönnyebben elektro­mosan ellenőrzött jelzőberendezés kapcsán | érthető meg, miért is a következőkben a

Next

/
Thumbnails
Contents