51358. lajstromszámú szabadalom • Forgatható födéllel ellátott doboz

Megjelent 1911. évi március hó 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 51858. szám. XIII/c. OSZTÁLY. Forgatható födéllel ellátott doboz. DAUBRESSE LOUIS ALBERT GYÁROS BRÜSSZELBEN. A bejelentés napja 1910 május hó 9-ike. Találmányom tárgya forgatható födéllel ellátott doboz, amelyben az árú fölvételére szolgáló több vízszintes keret van legyező­­szerűen elrendezve, melyek a födél forgás­­tengelyével párhuzamos tengelyek körül forgathatók és utóbbival olykép vannak összekötve, hogy a födéllel együtt emeltet­nek föl. Emellett a keretek fokozatosan nagyobbodó köriveket írnak le úgy, hogy a keretek nyitott doboz mellett ferdén he­lyezkednek el. A doboz bármily árú fölvételére alkal­mas. A rajzon látható kiviteli alak szivar­­kák fölvételére szolgál és e célra két ke­ret van alkalmazva, habár ezeknek száma tetszés szerinti lehet. Az 1. ábra egy nyitott doboz keresztmet­szete, a 2. ábra a zárt doboz keresztmetszete, a 3. ábra a doboz fölülnézete eltávolított födél mellett, a 4. ábra ennek metszete az A—B vonal és az 5. ábra a C—D vonal irányában. Az (1) és (2) keret három fölfelé hajlított (3, 4) és (5) oldallappal bír. A (3) és (4) oldal a szivarkáknak oldalt való kiesését, míg az (5) oldal azoknak hátul való kiesé­sét gátolja meg. Az (5) oldalra erősített vászonszalag a kereteknek csukló gyanánt szolgál. A (10) födélre és a doboz fenék­­lapjára (8) és (9) karikák segélyével meg­erősített (7) zsinór a keretek széleinek egy kivágásába van becsipve. A keretek forgatásának megkönnyítése céljából elő­nyös, ha a födél forgástengelyéhez közel egy derékszögű (12) fadarabot helyezünk el. Hogy a szivarkák azon esetben is, ha azoknak egy részét már kivettük, helyze­tükben megtartassanak, minden keret (13) lapok által két vagy több részre van osztva. Azonkívül minden keret fölött egy (14) szalag van kifeszítve. Ha a dobozt kinyitjuk (1. ábra), akkor a födél egy bizonyos út megtevése után a (7) fonál közvetítésével a fölső keretet a (12) fadarab éle körül elforgatja. A födélnek folytatólagos kinyitásával a második keret emeltetik föl úgy, hogy mindkét keret az 1. ábrán rajzolt helyzetbe jut. Emellett az összes szivarkák hozzáférhetők úgy, hogy azok bármelyike kivehető. Szabadalmi igény. Forgatható'födéllel ellátott doboz azáltal, jellemezve, hogy abban legyezőszerűen (1, 2) keretek vannak elrendezve, me-NYOMDAHIB/fc

Next

/
Thumbnails
Contents