51294. lajstromszámú szabadalom • Iratrendezőmappa

Megjelent 1911. évi február hó 25-én. MAGY. . KIR. SZABADALMI WSS HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 51294. szám. IX/a/b. OSZTÁLY. Iratrendező mappa. RE DÓ LIPÓT GYÁRVEZETŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1910 május hó 3-ika. Az iratrendező mappáknak egyik legszo­kásosabb typusánál, a mappafödeleknek a csukott helyzetben való rögzítése egy csap­panó zár segélyével történik, mely a mappa­hátnak egyik felében elrendezett, horog­alakú véggel biró ötlőből áll, mely utóbbi a födeleknek összecsukásánál a mappahát másik felének egy alkatrészében kiképe­zett hasítékba csappan be. Ezen ötlőnek kikapcsolása a mappahátnak egyik végén kifelé nyúló rugalmas nyelv segélyével tör­ténik, mely a bekapcsolt ötlőnek horog­alakú végére ráfekszik és arra szolgál, hogy azzal a mappa nyitásánál az ötlőt. lefelé nyomjuk és így lehetővé tegyük, hogy ez utóbbinak horogalakú vége a mappa nyitá­sánál az említett hasítékból kihúzódjék. A gyakorlatban már most kitűnt, hogy ezen nyelv a használat folyamán a megerősí­tési pontban meglazul és ekkor a lefelé nyomatásnál az ötlőt nem nyomja le', ha­nem annak horogalakú rézsútos végén vé­gigcsúszva, az ötlő elől oldalirányban ki­tér. A jelen találmány tárgyát képező mappá­nál ezen hátrány azáltal van beszüntetve, hogy a csappanó zár ötlőj ének kikapcso­lására szolgáló nyomó nyelv mellett egy ütköző van elrendezve, mely a nyomó nyelv­nek oldalas kitérését megakadályozza. A mellékelt rajzban a találmány tárgya egy foganatosítási alakjában van föltün­tetve. Az 1. ábra a mappának harántmetszete. A 2. ábra részletrajz. A mappa az (1) és (2) födelekből (1. ábra) és az ezekkel összekötött, rendesen fából készített (3) és (4) házrészekből áll, me­lyek az (5) csukló körüli szétnyitható és összecsukható (6, 7) pántok segélyével van­nak egymáshoz kapcsolva. A födeleknek, ill. hát-részeknek az összecsukott helyzet­ben való rögzítésére az ismert módon, a (6) pánthoz erősített, rugalmas (8) ötlő szolgál, űielynek horogalakú (9) vége, a mappa összecsukásánál, a (7) pánt függé­lyes részének (10) hasítékán tolódik át és ezen hasítéknak fölső határéle fölé csap­pan. A mappa nyitása céljából az ötlőnek (9) vége lefelé nyomandó, ami ismert mó­don a rugalmas (13) nyomó nyelv segélyé­vel történik, melynek egyik vége két vagy több (11) csap (2. ábra) segélyével a mappa­hát belső részéhez van erősítve, másik vége pedig a mappából kinyúlik úgy, hogy azt ujjunkkal billentyű módjára lefelé nyomhatjuk. Hogy már most a (13) nyelv, mint az ed­digi mappáknál, a (11) megerősítési csa­poknál bekövetkező meglazulás esetében NyOMD4HiB4s

Next

/
Thumbnails
Contents