51275. lajstromszámú szabadalom • Csavarkulcs

Megjelent 1911. évi február hó 24-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 51275. szám. X vi/a. OSZTÁLY. Csavarkulcs. KREUTER JÁNOS GÉPÉSZ NAGYSZENTMIKLÓSON. A bejelentés napja 1910 junius hó 8-ika. Találmány tárgya úgynevezett francia­kulcs és célja az, hogy a kulcs pofái nyi­tás távolságát igen gyorsan állíthassuk be, mit azáltal érünk el, hogy a kulcs mozgó pofáját a markolatban vezetett szárát rög­zítő kilincsszerkezet kikapcsolása által sza­baddá tesszük, mikor a mozgó pofát egy rúgó a teljesen nyitott állásba állítja, melyből azt egyszerű visszatolás által a kellő nyitásnak megfelelő állásba állít­juk be. A csatolt rajz 1. ábráján ily csavarkulcs elől-, 2. ábráján fölülnézetben látható. A mozgatható (a) pofa ismert módon (b) szárával a (d) fix pofának a kulcs marko­lata gyanánt szolgáló (c) megnyújtásában van vezetve. A (b) szárnak kétoldalt (e) fü­­részfogazása van, melynek fogai a kulcs­pofa felé fordulnak. A (c) markolatnak a rajzon az érthetőség fokozása céljából ki­törve ábrázolt (m) lemezzel lefödött meg­felelő (f) üregében a (b) szár két oldalán az (i) csapok körül a (g) rugók által állan­dóan a szár (e) fogazásába kapcsolódó (h) zárókilincsek vannak ágyazva, melyek meg­gátolják, hogy a (b) szár a kilincsek be­kapcsolt állapotánál a nyitás irányában el­tolódjék. A (h) kilincsek magassága a (b) szár magasságával egyezik meg. A szár­nak fölső fölüietén az (e) fogazás két végén túlérő (j) ürege van, melyben a (k) retesz van vezetve. Ez a retesz (1) fogan­tyújával az (m) födőlemez (ni hasítékából kinyúlik és a hasíték által megszabott ha­tárokon belül eltolható, két oldalt pedig a kilincsek mögé fogódzó (o) kiugrásokkal van ellátva úgy, hogy ha a (k) reteszt (1) fogantyúja segélyével a nyíl irányában visz­­szahúzzuk, az (o) kiugrások a (h) kilincse­ket kifelé nyomják, az (e) fogazásokból ki­kapcsolják és így a (b) szárt szabaddá te­szik. A szárt a (p) rúgó a nyitás irányában előre tolja úgy, hogy ha a (h) kilincseket kikapcsoljuk, a (p) rúgó a szárt azonnal előre löki, míg a (j) üreg (q) válldarabja a (k) reteszbe nem ütközik úgy, hogy a (k) retesz a (b) szár (,j) üregének (cl) vállda­­rabjával együtt a kulcs nyitását határolja. A kulcs működési, illetve használati módja a mondottakból világos. Mikor a (k) retesz (1) fogantyúját meghúzzuk, a kulcs a leírt módon kinyílik. Az (1) fogantyú eleresztése után azonban a (b) szár (j) üregének (q> válldarabja a (k) reteszt a (p) rúgó hatása következtében még annyira előre tolja, hogy az (1) fogantyú az (m) lemez (n) ve­zetőhasítékának végébe ütközzék. Ennek W4HIB4s

Next

/
Thumbnails
Contents