51250. lajstromszámú szabadalom • Födélzár

MAGY. SZABADALMI Megjelent 1911. évi február hó 22-én. SZABADALMI LEÍRÁS 51250. szám. V/e/2. OSZTÁLY. Födélzár. ALTENSTEIN FRIGYES MÉRNÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1910 május hó 6-ika. A találmány tárgya zárószerkezet víz- ; kamra-csőnyílások, iszaplyukak stb. kívülről behelyezhető belső zárófödelei számára, amely úgy magas, mint alacsony belső nyo­másnál használható. A találmány abból áll, hogy a zárófödél külső oldalán konzolszerű, fölfelé nyitott ágy van elrendezve, amelybe egy fogantyúval ellátott és mindkét végén excentrikusán kiképezett harántrúd helyez­tetik oly módon, hogy a rúd excentrikus végei az elzárandó nyílás széleire feküsz­­nek. Ennek folytán a fogantyú elforgatása a zárófödélnek a tömítőfölülethez való szó- ! rítását eredményezi, miközben a szoros tö­mítést a belső nyomás is elősegíti. A mellékelt rajzon az 1. ábra a záró födelet homloknézetben, a 2. és 3. ábra a meghúzott és megeresz- j tett födélzárat oldalnézetben, a-í. ábra pedig a födélzárat vízszintes met­szetben mutatja. A rajzon (a) a zárófödelet, (b) az elzá­randó nyílást, (c) a fogantyút, (d) a haránt­­rudat, (f) ennek excentrikus végeit, (g) a ; konzolszerű ágyat, (h) pedig a tömítőfölü­­letet jelöli. Ezen zárószerkezet a csavarzárral szem­ben lényeges előnyöket nyújt, amennyiben a födél nyitása és zárása alkalmával jelen­tékeny idő takarítható meg, a csavarmene­tek megrozsdásodásának vagy megsérülésé­nek veszélye, ami a kazán üzemére nézve igen hátrányos, teljesen elesik, továbbá a kazánfal külső fölülete, kényes zárrészek hiányában, a fűtőgázok hatásának veszély nélkül kitehető úgy, hogy a fűtőfölület je- i leutékenyen növelhető. Szabadalmi igény. Födélzár kívülről behelyezhető belső záró­födelek számára, jellemezve azáltal, hogy a födél külső oldalán konzolszerű ágy­­gyal van ellátva, amelybe egy mindkét végén excentrikusán kiképezett és fo­gantyúval ellátott harántrúd helyeztetik olyképen, hogy ez utóbbi excentrikus végeivel az elzárandó nyílás széleire fekszik és elforgatása alkalmával a föde­let a tömítőfölülethez szorítja. (I rajzlap mollóklett< I.) «»ALLAS Héf * v€*v TÁASASÁG .'¿YOMOÁJA KJC SPtó rt*

Next

/
Thumbnails
Contents