51238. lajstromszámú szabadalom • Kártyamegtakarító szerkezet vetélőváltószerkezettel ellátott szövőszékek számára

Megjelent 1911. évi február hó 22-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEÍRÁS 51238. szám, Xiv/b. OSZTÁLY. Kártyamegtakarító-szerkezet vetélőváltó szerkezettel ellátott szövőszékek számára. BÖLCSKEY ISTVÁN SZÖVŐTECHNIKUS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1909 december hó 11-ike. A vetélőváltószerkezettel ellátott szövő­székeken már eddig is alkalmaztak kártya­megtakarítószerkezeteket, azonban ezek oly természetűek voltak, hogy egyrészt csak bizonyos nagyobb számú egyazon vetélővei teendő vetést lehetett egy takarítókártyá­val helyettesíteni, másrészt pedig a meg­takarítószerkezet csupán egy meghatáro­zott vetésszámnak megfelelően helyettesít­hette a rendes váltókártyákat. A jelen ta­lálmány tárgya ezzel szemben oly megta­karítószerkezet, mely lehetővé teszi, hogy a szövet mintája szerint tetszőleges szám­ban váltakozó, tetszőleges sorrendben egy­más után következő, akár kis, akár igen nagy számú vetésnek megfelelőleg helyet­tesíthetjük a megtakarítókészülékkel a váltókártyákat, föltéve, hogy a helyettesí­tendő vetésszámok bármely előre megvá­lasztott, tetszőlegesen kis páros- számnak többszörösei. A találmány lényege abban áll, hogy a megtakarítószerkezet minden egyes kár­tyája több, és pedig tetszőleges számú, egymás mellett lévő munkahellyel bír, me­lyek a szövőszék főtengelyétől tetszőleges áttételi viszonnyal hajtott tengelynek egy bizonyos szöggel, illetve ennek többszörö­sével való mindenkori elfordulása után egymás után jutnak föltételes működési helyzetbe, amidőn is a tényleges működés­nek időpontját a kártyának ezen célra elő­készített, pl. lyukasztott helye szabja meg. A találmány tárgyának egy példaképein foganatosítási alakja a mellékelt rajzok­ban van föltüntetve egy revolverváltős­­szövőszéken, amidőn a szövőszéknek csu­pán a megértéshez szükséges részei van­nak ábrázolva. 1. ábra a szerkezet előlnézete, 2. ábra a váltószerkezet ki- és a meg­takarítószerkezet bekapcsolását föltüntető, az 1. ábra baloldaláról vett oldalnézet, 3. ábra az 1. ábra 3—3 vonala szerinti metszet az (x) nyíl irányában nézve. 4. és 5. ábra részletek. A szövőszék vetélőinek váltására szol­gáló (1) kártyahasáb fölött fi. ábra) a ren­des (a rajzban föl nem tüntetett) két szög­emelőn kívül még egy harmadik (2) szög­emelő van elrendezve; ennek megfelelőleg a kártyák meg vannak hosszabbítva és egy harmadik munkahellyel bírnak. Ezen har­madik (2) szögemelő a megtakarítószerke­zet beiktatására szolgál olyként, hogy ha lyuk van a szögemelő alatt lévő kártyá­ban, úgy a szögemelő (3) tűje a kártyába bemélyed és függélyes (2') szára, a 2. ábrá-Ny0MD4MiB4s

Next

/
Thumbnails
Contents