51188. lajstromszámú szabadalom • Újítás füstelvezető berendezéseken kovácstüzek számára

Megjelent 1911. évi február hé 20-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 51188. szám. xx/b. OSZTÁLY Újítás füstelvezető berendezéseken kováostüzek számára. HOFFMANN MIKLÓS ÉS ROHONCZI HUGÓ OKL. GÉPÉSZ­MÉRNÖKÖK BUDAPESTEN. Pótszabadalom a 47320. sz. törzsszabadalomhoz. A bejelentés napja 1909 jalius hó 4-ike. A jelen találmány tárgya újítás a 47320. számú szabadalomban védett füstelvezető berendezésen. Az újítás lényege abban áll, hogy a füstgázok, illetve a környező hideg levegő elszívására való kettős tölcsért úgy szerkesztjük, hogy az a tűztér fölött bizo­nyos határok között tetszőleges magasság­ban legyen beállítható. Az újítás szerint készült füstelvezető be­rendezésnek egy kiviteli alakját a mellé­kelt rajz tünteti föl hosszmetszetben. Ezen foganatosítási alak általános elren­dezése teljesen azonos a törzsszabadalom­ban ismertetett füstelvezető berendezéssel. Az (1) belső és (2) külső tölcsérek által alkotott rés.en a külső levegőt s a vele ke­veredett hidegebb füstgázokat szívjuk el az (5) szívócsőbe, míg a meleg füstgázokat az (1) tölcsér vezeti (6) kürtőn át a safá­badba. Az újítás szerint az (1) és (2) töl­csér szárait a törzsszabadalomtól eltérőleg két darabból készítjük és pedig akként, hogy az alsó, a tölcsérrel kapcsolatos szár­részletek a fölső szárrészletekbe a mellé­kelt rajz szerint betolhatok legyenek. Ily módon a kettős (1, 2) tölcsér a tűztér fö­lött tetszőleges magasságban állítható be, •csupán még a mozgatásra alkalmas szer­kezetről kell gondoskodnunk. A rajzon föl­tüntetett kiviteli alaknál a mozgatás az ismert módon a külső szívócső álló részére erősített (7) állócsigák és (9)-nél a külső (2) tölcsérre erősített s a (8) ellensúlyokkal terhelt (10) zsinegek segélyével történik. Ilyen elrendezés mellett a kettős tölcsért, pl. a (11) kampónál fogva föltolhatjuk vagy lehúzhatjuk, aszerint, amint ezt a kovács­tűzben megmunkálandó tárgy méretei meg­kívánják. A tölcsérek ezen beállításával kapcsolatosan némileg a szívóhatás is sza­bályozható. SZABADALMI IGÉNY. Újítás a 47320. számú törzsszabadalomban védett füstelvezető berendezésen, azáltal jellemezve, hogy a kettős szívótölcsér­nek bizonyos határok között, a tűztér fölött tetszőleges magasságban való el­helyezhetése céljából a kettős szívótöl­csér és a szívócsöveknek vele kapcso­latos alsó része külön darabból, a fölső szívócsövekbe betolhatóan van készítve és hogy a mozgatható darabra annak föl­tolhatása, illetőleg lehúzhatása céljából célszerűen például az ismert módon álló­csigákon átvetett és megfelelő ellensú­lyokkal terhelt zsinegek vannak erősítve (1 rajzlap melléklettel.) PALLA8 -tuvf*itimiiQ j> rUMDi.. t DD.PKITI*

Next

/
Thumbnails
Contents