51184. lajstromszámú szabadalom • Gép patkó gyártására

Megjelent 1911. évi február hó 17-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 51184. szám. XX/b. OSZTÁLY. Gép patfcó gyártásóra. EISENWALZWERK HANSA G. M. B. H. CÉG BREMENBEN. A bejelentés napja 1909 február hó 10-ike. Jelen találmány tárgya szerinti patkó­gyártógépuél a nyers patkóanyag egy tel­jes munkafolyamaton megy keresztül, úgy hogy a gépből a már kész árú távozik el-A munkafolyamat alatt a vörös izzó acél­sínt, melyből a patkó fog készülni, a gép­nek előre- és hátrajáró asztalán elhelye­zett domború mintához erősítjük, s az asz­tal előrehaladásakor ezen sint két görgő közt vezetjük keresztül, melyek a szüksé­ges patkó alakban hajlítják meg. Az asz­tal további előrehaladásakor ezen acélsínt egy henger felületén elhelyzett és a dom­ború mintának teljesen megfelelő, mely minta végleges alakra sajtolja s azután a kész árút megfelelően segédszerkezettel a gép asztaláról önműködően ledobatjuk. Az asztal visszafelé mozgásaközben a mecha­nizmus egyes elemei ismét kezdeti hely­zetüket foglalják el, hogy az asztal követ­kező előrehaladásakor az előbbi munka­folyamat ismétlődhessék. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak egy vázlatos kiviteli alakja van föl­tüntetve és pedig az 1. ábrán a patkó­gyártó gép oldalnézetben, a 2. ábrán fölül­nézetben, a B. ábrán a gépnek A—B sík­ban képzelt metszete s végül a 4. ábrán a gépnek C—D síkban képzelt metszete van feltüntetve. A gépnek (1) munkaasztala a (2, 3, 4, 5 és 6) fogaskerékkapcsolat és átváltó emel­tyűszerkezet segítségével, mely a (39) és (40) rugókkal ellátott átváltható (30) ten­tengelykapcsolásból, az eltolható (37) gyű­rűből, a (47) állító gyűrűkből, valamint a (46) tengelyen megerősített (43) fogaskerék, (31) fogazott kapcsolórúd és (29) forgató­kar alkotta kézi beállító szerkezetből, to­vábbá a (34) ütköző és a (32), (33) átváltó emeltyűkből van összetéve, a gépágyazat­ban előre és hátva mozog. Ha az (1) asztal egészen előre haladt, akkor a rajta alkalmazott (48) ütköző a (31) kapcsolórúd (34) nyúlványába ütődik, s ez­által az (1) asztal visszafelé mozgását esz­közli. Ha az asztal kiindulási helyére jutott akkor az asztalon levő (36) ütköző a (46) tengelyen levő (35) nyúlványba ütődik s ezáltal az asztalnak előre való haladását idézi elő. A patkó készítésére szükséges vörös izzó (16) acél sint az (1) asztalon megerősí­tett (8) domború patkóminta elé helyezzük, (2. ábra) s az asztalnak előre való haladá­sakor a (6) sin a (15) keresztgerendában függőlegesen ágyazott (13) és (14) görgők között megy keresztül, miáltal a (8) dom­ború minta kiemelkedő magja köré haj­líttatik a patkó alakjának megfelelően. A

Next

/
Thumbnails
Contents