51131. lajstromszámú szabadalom • Lőszerkocsi lőszereknek járatlan területen való szállítására

Megjelent 1911. évi február hé 15-én. MAGY. gggf KIR. SZABADALMI jHh HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 51131. szám. XIX/c. OSZTÁLY. Lőszerkocsi lőszereknek járatlan területeken való szállítására. RHEINISCHE METALLWAAREN- UND MASCHINENFABRIK CÉG DÜSSELDORF-DERENDORFBAN. A bejelentés napja 1910 január hó 22-ike. Elsőbbsége 1909 február hó 15-ike. A jelen találmány tárgya lőszer kocsi, mely különösen hegyi lövegek számára cél­szerű, melyeknél a lőszert úttalan vagy nehezen járható területeken kell a löveg után szállítani. A találmány szerint a lőszerkocsi ak­ként van szerkesztve, hogy az több részre szétszedhető, teherhordó állatokra rakható és ezek segélyével továbbszállítható. Ek­ként lehetővé válik a kocsit mindenütt, ahol annak vontatása teljesen lehetetlen, részeire szétbontani és ily állapotban to­vábbszállítani mindaddig, míg a terület kedvezőbb alakulatot nem mutat, amikor is a kocsi ismét könnyű szerrel és gyorsan összeszerelhető és továbbítható. A mellékelt rajzban a találmány tárgya egy foganatosítási alakjában van föltün­tetve. Az 1. ábra a lőszerkocsi oldalnézete, :a 2. ábra végnézete. A 3., 4. és 5. ábrák részletrajzok. Az (a) keréktengelyre (2. ábra) két, egy­máshoz kellően merevített (b) hossztartó (1. ábra) van fölerősítve. A keréktengely és a hossztartók közti kapcsolat tetszőle­ges elemek, a jelen esetben a gumiból ké­szült, közbeiktatott (x) lökhárítók (5. ábra) segélyével rugalmassá van téve, nehogy a vontatásnál beállíó lökések egész erejük­kel hassanak a lőszerre. A hossztartók a (c) csapok (1. ábra) segélyével nyitott ál­lapotukban biztosítható (d) csuklós pántok segélyével összekötött részekből állanak, melyek a (c) csapok eltávolítása után egy­másra f ektethetők. A csuklós pántok helye akként van megszabva, hogy az összecsu­kott hossztartók hossza a teherhordó álla­ton való kényelmes elhelyezést még lehe­tővé tegye. A hossztartók fölött az (e) szekrényke­ret van elrendezve, mely ugyancsak a te­herhordó állatokra való jobb fölrakhatás céljából két részben van készítve és mely­nek (fl) feneke (2. ábra) páncéllemezből áll. A szekrénykeret részeinek a hossztar­tókkal való összekapcsolására egyrészt a keretrészeknek a hossztartók (g) füleivel (5. ábra) kapcsolódó, alámetszett (f) tá­maszai, másrészt a keretrészeknek a hossz­tartókat körülfogó és ezekkel az (i) csa­pok segélyével szilárdan összeköthető (h) kengyelek szolgálnak. A páncélozott fenék arra szolgál, hogy a legénységnek a kocsi fölbillentett állásá­nál az ellenséges lövedékek ellenében ol-

Next

/
Thumbnails
Contents