51105. lajstromszámú szabadalom • Szövőszék megvilágítás elektromos lámpákkal

Megjelent 1911. évi február hó 10-én. MAGY. ffa KIR. SZABADALMI IgH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 51105. szám. VIl/h. OSZTÁLY. Szövőszékmegvilágítás elektromos lámpákkal. KOECHLIN GEORG ALBERT GYÁRIGAZGATÓ STEINENBEN. A bejelentés napja 1909 szeptember hó 25-ike. Elsőbbsége 1909 julius hó 16-ika. Teljesen automatikus üzemű szövőgyá­rakban, ahol a szövőszékek üzemzavar ese­tén önműködőlég állíttatnak el, az egyes szövőszékeknek külön-külön való megvilá­gítása mindaddig fölösleges, míg a szövő­szék rendesen működik úgy, hogy rendsze­rint a szövőhelyiséget elegendő néhány lámpával megvilágítani. Egyes szövőszékeknek külön való meg­világítása csak akkor válik szükségessé, ha a szövőszék önműködőlég elállíttatott és a takácsnak az üzemzavar okát kell megálla­tania és megszüntetni. A találmány célja az egyes szövőszéke­ken alkalmazott elektromos lámpákat ön- ! működőleg bekapcsolni, amint a szövőszék elállíttatott ós lámpákat ismét kikapcsolni, ha a szövőszék újra működni kezd, hogy ilykép a világítási költségekben megtakarí­tást érhessünk el. E célból a mellékelt vázlatos rajz 1—3. ábráin látható módon az (a) fővezetéktől elágaztatott, egy-egy szövőszék (b) lámpáit tápláló (c) vezetékben (d) kapcsolók vannak a szövőszék (e) elállítóemeltyűjének útjá­ban elrendezve. Ezen magában véve ismert szerkezetű kapcsolók az elektromos áram­kört olykép zárják, hogy a kontaktust lé­tesítő (f) peckeket az (e) elállítóemeltyű a kontaktust záróhelyzetbe hozza, amint a szövőszék elállíttatott. A bekapcsolt lámpák erre mindaddig világítanak, míg a szövő­szék áll. Ha a szövőszéket (e) állítóemel­tyűjének (g) tartójába való vissza forgatása által ismét működésbe hozzuk (3. ábra), úgy az (f) peckek a (h) rugók hatása alatt ismét visszatérnek eredeti helyzetükbe ami­által a kontaktusok megszakíttatnak és a lámpák kikapcsoltatnak. Ilykép tehát az egyes szövőszékek külön való megvilágítása csak addig tart, amíg a takács a megállott szövőszékkel az üzem­( zavar megszüntetése éljá cból foglalkozni ! kénytelen, míg különben e külön világítás nem működik, ami különösen nagyobb szövőgyárakban lényeges megtakarításokat eredményez. Hogy az egyes szövőszékeket működésük alatt is megfigyelhessük, azaz a világítást az (e) emeltyűtől függetlenül is bekapcsol­hassuk, vagy a (d) kapcsolót látjuk el oly berendezéssel, amely a lámpáknak kézzel való kikapcsolását is lehetővé teszi, vagy pedig a (c) vezetékek mellett további, kö­zönséges (i) kézikapcsolókkal fölszerelt (k) vezetékeket rendezünk el, amelyek ugyan­csak a (b) lámpákhoz vezetnek. Az utóbbi esetben a berendezést nem teljesen autó-

Next

/
Thumbnails
Contents