51087. lajstromszámú szabadalom • Műkő

Megjelent 1911. évi február hó lO-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 51087. szám. XII/f. OSZTÁLY. Műkő. BOCCI RAPHAEL GYÁROS ÉS LUTZ ADOLF ÜGYNÖK INTERLAKENBEN. A bejelentés napja 1910 március hó 25-ike. Elsőbbsége 1909 március hó 29-ike. A jelen találmány tárgya gipsszel kitölti hető (üreges) faiak emelésére szánt, kerü­letén legalább egy körülfutó horonnyal el­látott műkő, melyben legalább egy, egyik végén a horonyba nyíló üreg van. A műkő ilyen kiképzése révén azt érjük el, hogy az ezen kövekből alkotott fal kitöltésénél a kerületén lévő hornyokba beöntött gipsz az üregekbe behatol, ezeket elzárja és rész­ben kitölti, minek eredményekép az egyes kövek között jobb összeköttetés létesül. A mellékelt rajz példaképen a találmány tárgyának egy kiviteli alakját tünteti föl; és pedig az 1. ábra az új műkövekből emelt fal né­zete, a 2. és 3. ábra metszet az 1. ábra II—II, illetve III—III vonala szerint, míg a 4. ábra a műkő oldalnézete. Az (1) műkő kerületén, azaz a fal sík­jára merőleges oldallapjain két köröskörül futó (2) és (3) horonnyal van ellátva. A hornyokat befoglaló (4) és (5) széleinek fö­lülete a hornyok felé lejt. A műkő belse­jében (6) üregek vannak, melyeknek egyik vége a (2) és (3) horony felé nyitott. A jelen kiviteli alakban p. o. három egymás­sal párhuzamos (6) üreg van egymás mel­lett elrendezve. Ezen köveket, ha belőlük falat emelünk, célszerűen oly módon rakjuk egymásra és egymás mellé, hogy a hornyolt fölületek egymással érintkeznek és hogy a (6) üre­gek nyílása lefelé irányuljon. Az ekkép előálló (7) üregekbe azután gipszet öntünk, mely behatol a (6) üregekbe és aaoklát el­zárja s részben kitölti. Minél nagyobb nyo­más alatt folyik a (6) üregekbe a gipsz, megkeményedése után annál magasabbak lesznek az üregben képződő gipszdugók és annál nagyobb lesz a fal szilárdsága. A műkövek előállítására célszerűen szén­tüzelések fölaprított maradékait, salakot vagy hasonló anyagot használunk. SZABADALMI IGÉNY. Műkő, legalább egy, a kerületén körülfutó horonnyal, jellemezve legalább egy, egyik végén a horonyba nyíló üreg által. (1 rajzlap melléklettel.) Paliaá részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents