51005. lajstromszámú szabadalom • Ablakzár

Megjelent 15)11. évi január hó 31-én. MAGY. KIR. SZABADALMI jgj g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 51005. szám. VIII/d; OSZTÁLY. Ablakzár. LÉDNER IZIDOR LAKATOSMESTER BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1909 december hó 1-je. A szóban forgó találmány tárgya ablak­zárszerkezet, mely az eddig ismert és hasz­nálatos záraktól abban tér el, hogy egy­szerű, gyakorlatias szerkezete mellett igen kényelmes a kezelése, gyártásánál pedig nagy anyag- és értékmegtakarítást jelent. A mellékelt rajzon a találmány egyik példaképeni kiviteli alakja van föltüntetve és pedig; az 1. ábra a fölvasalt ablakzár pajzsának távlati képe, a 2. ábra az ablak balszárnyának akasztó horogja, távlati képe elülről, a 3. és. 3. ábra az ablakzár fölső és alsó kapcsolásának távlati képe elölről, az 5. ábra a tengely nézete horgokkal és a 6. ábra a találmány keresztmetszete A-B vonalnál. A találmány lényege abban áll, hogy egy alul, fölül, esetleg középen (3) kapcsoló­horoggal ellátott (1) tengelyt az ablakzáró­lécen alkalmazzuk olyképen, hogy a víz­szintes, negyedkörívnyi mozgást végezhes­sen, amely mozgás egy a tengelyen rögzí­tett (4) karnak vízszintesen való elforgatá­sával történik. A tengelynek zárt állapotban való rög­zítése olyképen történik, hogy az ablak­keret zárólécén lévő (9) pajzsnak (6) ki­vágásán át kiálló (4) mozgatókart elfor­dítjuk, a (9) pajzs mögött elhelyezett és (11) rúgó nyomása alatt álló (12) zárólemez föl­tolatik és annak (7) kivágásának (71 ) ki­szögelő része ezt megakasztja, vagyis az (1) tengelynek elfordításakor az összecsukott ablakszárnyak a középső (3) horog által összeakasztatnak, az első és fölső horog.­gal pedig az ablak fix rámájához kapcsol­tatnak (10) füleshorogba beakadása által. Ha az ily zárószerkezettel biró lezárt ablakot kinyitni akarnók, akkor a (9) pajzs mögött csúszó (7l ) kivágással bíró záró­lemeznek a (9) pajzs elé kiálló (8) gombját lefelé mozgatjuk, amellyel egyidejűleg a zárólemez is lehúzatik ós így (4) mozgató­kar szabaddá válva (13) rúgók hatása által a (6) kivágásban elfordul az (1) tengellyel és az azon lévő horgokkal így zár és ezzel ez kinyílik. SZABADALMI' IGÉNY. Ablakzár, jellemezve az ablak rámáján el­helyezett (6) kivágással biró (9) pajzs, valamint a mögötte eltolódható és (11) rúgóhatása alatt álló (12) lemez által,

Next

/
Thumbnails
Contents