50996. lajstromszámú szabadalom • Berendezés öntött vascsövek előállítására

MAGY. SZABADALMI Megjelent 1911. évi január hó 31-én, SZABADALMI LEÍRÁS 50996. szám. XH/e. OSZTÁLY. Berendezés öntöttvascsövek előállítására. HERBERT ERED MÉRNÖK COSHOCTONBAN. A bejelentés napja 1910 január hó Il ike. Jelen találmány tárgya berendezés ön­töttvascsövek előállítására, melynek célja a csövek előállításához szükséges üzem­­folyamatokat és a velük kapcsolatos segéd­­berendezéseket úgy egyesíteni és ösz­­szeállítani, hogy az egyes csövek elkészí­tése egymást követő üzemfokok sorában folytonos és majdnem önműködő üzem mel­lett menjen végbe. A találmány célja a csövek előállításához való egyes berende­zéseket úgy fölszerelni és elrendezni, hogy azok sínrendszeren körfolyamban mozog­nak; a sínrendszer az egyes berendezé­sekre való tekintettel úgy van lefektetve, hogy a berendezések egy cső elkészülte után az új cső elkészítéséhez való első üzemfokokhoz azonnal rendelkezésre állnak. A találmány további célja, hogy a for­mák készítéséhez való anyagok fölhasznál­tassanak és ezen anyagok oly körfolyamok­ban mozogjanak, melyek összeesnek más anyagok és berendezések körfolyamával, amelyekkel vonatkozásban állnak. A találmány tárgyának további sajátos­sága, hogy a sínrendszer úgy van beren­dezve, hogy a csövek elkészítéséhez való üzemfolyamatok egy huzamban vihetők ke­resztül a nélkül, hogy szükségessé válnék a formát vagy más részeket a vágányokról eltávolítani; hogy ezen folytonos üzem ke-1 resztülvitelét megkönnyítsük, a formapalac­­kok a vágányokon haladó kerékvázakban vannak fölfüggesztve és pedig úgy, hogy rendesen saját súlyuk folytán függélyes helyzetüket megtartják. A találmány tárgyának további sajátos­sága abban áll. hogy a fő- és összekötő vágányokból álló vágányrendszernél hajtó berendezés van alkalmazva, mely az illető vágányon levő, ép utolsó kerékvázra hat és ezáltal az ezen időben ezen vágányon levő kerékvázakat és formapalackokat lé­­pésről-lépésre előretolja; a hajtóberendezé­sek létesítik a kapcsolatot a tolópadokkal, melyek a fővágányoknál alacsonyabb vágá­nyokon haladnak és szintén az egyes kerék­vázaknak az egyik vágányról a masikra való átvezetését eszközük. A találmány tárgyának további sajátos­ságai a formahomoknak a formákba behozó berendezések, a formapalackok sajátos szer­kezete és összeköttetésük a kerékvázaikkal, a formapalackok szárítására való beiende­­zések és a feketítőszer kezelésére való el­járás és berendezés. A mellékelt rajzokban az 1. ábrán a berendezés föliilnézetbea, a 2. ábrán oldalnézetben, részben hossz­­metszetben van föltüntetve, a 3. ábrán a formapalack és a benne lévő

Next

/
Thumbnails
Contents