50955. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alkohol és erőtakarmány készítésére burgonyából

SZABADALMI klSí HIVATAL Megjelent 1911. évi január lió 31-én. MAGY. <ré>, KIR. SZABADALMI LEÍRÁS 50955. szám. IV/b. OSZTÁLY. Eljárás alkohol és eró'takarmány készítésére burgonyából. STEFFEN CARL JUN. MÉRNÖK BECSBEN. A bejelentés napja 1910 április hó 19-ike. Elsőbbsége 1909 április hó 26-ika. Burgonyának a szokásos módon alkoholra való földolgozásánál a kiindulási anyagot gőzölik, zöld malátával cukrosítják és el­erjesztik. azután pedig az alkoholt ledesz­tillálják; a szesztelenített cefre vagy mos­lék csekély szilárd anyag tartalommal biró takarmányt képez. A jelen találmány célja már most bur­gonyából alkohol mellett erőtakarmány nye­rése, ami a keményítőnek a szeletek vagy lemezek alakjába hozott burgonyából való rendszeres kimosása és az oldhatatlan rész­nek kisajtolása útján történik. Az eljárást a következőképen foganatosíthatjuk: A burgonyaszeleteket a keményítő el­­csirizesedési hőmérsékleténél többszörösen mossuk pl. zöldmaláta cefrézése útján ka­pott diasztáztartalmú cefrelével, miáltal az elcsirizesedett keményítő cukrosíttatik. Ilyen módon mosófolyadékok gyanánt különböző koncentrációjú cukoroldatokat kapunk és a magassabb koncentrációjú ol­datokba mindig bevezetjük a később kapott ! "J)b mosófolyadékok fölöslegét: végül iu vízzel végezzük a mosást. A mosó­­folyadékokat egyesítjük a kilúgzott anyag­nak most következő sajtolásánál kapott sajtolásiével és elerjesztjük. Miután a sze­letek föletiikön a keményítőtől meg van­nak szabadítva, amennyiben a sejtek a ke­ményítő földuzzadása folytán szétrepedtek, tartalmuk elcukrosodott és oldatba ment. ennek folytán ezek könnyen sajtolhatok és miután fölületük ragadós anyagoktól mentes, tetszésszerinti módon kényelmesen megszáríthatók. Az eljárásnak egy másik foganatosítási módja szerint a burgonyaszeleteket először hideg vízzel mossuk, miáltal ismert módon elvonjuk a fölületen fekvő keményítőt. Ez­után végezzük az előbb említett meleg mo­sást diasztáztartalmú vízzel, miáltal a ke­ményítő duzzadása folytán a csirizesítésnél fölrepedet sejtekről a fölületen fekvő ke­­ményítőszemcsék lemosatnak. Most az anya­got sajtoljuk és a sajtolási levet a meleg mosóvizekkel egyesítjük, a kisajtolt szeg­leteket pedig megszárítjuk. A mosófolya­déknak fölszaporodott fölöslegét, azaz azt a részt, amelyet a friss anyag kilúgzására nem használunk föl. a hideg mosásnál ka­pott keményítő hozzákeverése által a szük­séges cefrekoncentrációra hozzuk és el­eresztjük. Végül aképen is eljárhatunk, hogy a hi­deg mosással a burgonyától elvont keményí­tőt külön leválasztjuk, míg a melegen ka­pott mosófolyadékot hidegen mosott búr-

Next

/
Thumbnails
Contents