50886. lajstromszámú szabadalom • Üreges vasbetontalpra alkalmazott sínmegerősítő berendezés

Megjelent 1911. évi január hó 435-én. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50886. szám. V/a/l. OSZTÁLY. Üreges vasbetontalpra alkalmazott sinmegerősítő berendezés. GRÖGER HUGÓ xMÉRNÖK WIENBEN. A bejelentés napja 1910 január hó 7-ike Elsőbbsége 1909 január hó 26-ika. Jelen taláLmány tárgya sinmegerősítőbe­rendezés, amelynél az üregesen kiképezett vasbetétes betontalp méreteiben a szokás sos fagerendákkal megegyezik és amellett az üzem közben föllépő dynamikai igénybe­vételekkel szemben is kellő ellenállást fejt ki. A fatalpaknál szokásos megerősítési mód a találmány szerinti sinmegerősítésnél üre­ges vasbetontalpakra van átvive. Erre szol­gálnak a talp fölületére lazán helyezett alátétlemezek és megfelelő csavarok, me­lyeknek segélyével az alátétek a sinek kí­vánt nyomtávolában rögzíttetnek a beton­testre. Az alátétlemez alakja lényegesen eltér az ismert alátétek alakjától, ameny­nyiben keresztmetszete a jelen megerősí­tési rajodnál ferdén elhelyezett csavarok­nak az alátéteken való rögzítését, vala­mint ez utóbbiaknak normális nyomtávnál a nyomtáv bővítésénél való beállítását is lehetővé teszi. A fönti megerősítési míódon kívül to­vábbá az üreges vasibetontalp a nyomtáv fantartását is lehetővé teszi. A nyomtá­vot eddig rendszerint csak a síneknek a talpon valió megerősítésével tartották fönn és csak elvétve alkalmaatak külön nyomtávj­rudat. Ez utóbbi módszernek lényeges hát­rányai vannak, mert ha a nyomtávrúd lát­hatóan fekszik, akkor a napmeleg stb. ha­tásának erősen ki van téve és hőmérsék­letének változásai következtében a nyom­távot nem tartja fönn. Ha pedig be t van ágyazva és ily módon a hőfokváltozások közvetlen behatása ellen meg van védve, akkor viszont berozsdásodik és hozzáfér­hetetlen. A jelen találmány szerint a nyomtávrúd a talp üregében van elhelyezve és ennek folytán tökéletes biztonságot nyúj t a nyom­táv föntartásának állandósága tekinteté­ben. A találmány tárgyának néhány kiviteli példája a mellékelt rajzon látható, me­lyén az 1. ábra a találmány szerinti betoixtalp oldalnézetét példaképeni vasbetéttel és & talpra helyezett sínekkel együtt mutatja, a 2., 2a. és 2b. ábrán a talp három ke­resztmetszete látható, a 3. ábra a sineket a talphoz foglaló, kö­nyökben hajlított csavarok megerősítési helyén át vett keresztmetszet, a 3a. ábra az alátétlemez föiHilnézete, a 4. ábra az alátétlemez módosított kivi­telének hosszmetszete, az

Next

/
Thumbnails
Contents