50819. lajstromszámú szabadalom • Vasúti ütközőbak

Megjelent 11) 11. évi január lió 17-én. MAGY. gjW KIR. SZABADALMI VH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50819. szám, V/a/l. OSZTÁLY. Vasúti ütközőbak. HILLEBRAND EBICH MÉRNÖK WIENBEN. A bejelentés napja 1909 december hó 16-ika. Elsőbbsége 1909 február hó 17-ike. A találmány tárgya elasztikus vasúti ütközőbak, mellyel egyenletes fékezést ér­hetünk el. Az ütközőbak talpát ugyanis egy egyenletes fölületen eltolhatóan alakítjuk úgy, hogy ezen elrendezésnél az ütköző­bak súrlódásai fölületének kellő méretezé­sével, valamint a rá ható súly nagyságának pontos figyelembe vételével tetszés szerinti súrlódási ellenállást érhetünk el. Ha az ütközés lökőerejét ártalmatlanná akarjuk tenni, célszerű az ütközőbak talp­fölületét, melynek súrlódásától és megter­helésétől az alapzatnak az eltoláskor tanú­sított ellenállása függ, több részre meg­osztani, mely részek egymáshoz képest eltolhatók, de az egymás közti összefüggé­sük megmarad. A vasúti kocsinak az ütköző­bakhoz való ütődésekor először a legelői lévő bakláb szerepel, mint lökéstompító s az utána következő baklábak fokozatosan vétetnek igénybe. Ezen elrendezés a több részből álló bak­lábnak széles kiterjedését vonhatná maga után, ami által a súrlódás esetleg meg nem engedhető mértéket érne el. Hogy ezt el­kerüljük, az ütközőbaklábakat a súrlódás kisebbítése céljából gördülő lábakkal Ját­hatjuk el. Ezen elrendezés szükségképpen megköveteli egy, a baklábak alatt elrende­| zett csúsztató pályának alkalmazását, míg a baklábak egyszersmind a sineket alá­támasztó gerendákat is pótolják. Minthogy ezen csúsztató pályának természetszerűleg az ütközőbak nyugalmi állásán túl is kell terjednie s az így keletkezett gödör, mely­ben a pályasinek folytatódnak és végződ­nek, a járás-kelést akadályozza, ezért a járda nívóját ezen gödör fölött alkalmazott rézsútos élekkel biró födőlapokkal folytat­juk, egészen az ütközőig (1. ábra), úgy, hogy midőn a kocsi az ütközőhöz ütődik és azt a gödörben hátrafelé tolja, ugyanakkor a födőlapok egymásra tolódnak. Célszerű ezenkívül, ha az eltolható ütköző bak lábai számára oldalt is vezetéket alkalmazunk. A mellékelt rajzban a találmány tárgyát képező ütközőberendezés van föltüntetve és pedig az 1. ábrán a berendezésnek hosszmetszete a 2. ábra 1—1 vonalában, amikor is az összes ütközőbaklábak nyugalmi, vagyis szét nem nyitott helyzetükben vannak, a 2. ábra a berendezést fölülnézetben ábrá­zolja, ahol is az ütközőlábak részben szét­nyitott helyzetben vannak, a 3. ábrán a berendezésnek hosszmetszete | van föltüntetve, oly helyzetben, midőn az ütközőlábak szétnyitott helyzetben vannak, a

Next

/
Thumbnails
Contents