50804. lajstromszámú szabadalom • Porgyűjtő

megjelent 1911. évi január b.ó 17-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 50804 szám. X/i. OSZTÁLY. Porgyűjtő. PETEBJAKAB MÉBNÓK LONDONBAN. A bejelentés napja 1909 szeptember hó 1-je. Már ismeretesek kefeberendezésekkel el­látott oly porgyűjtők, melyeknél egy vagy több, egy üregbe bezárt fekvő szűrőhenger van forgathatóan elrendezve, melyeken a porral telt légáram kívülről befelé átáram­lik és portartalmát a hengerek külső olda­lát csigakefék mechanikusan lekefélik, me­lyek egyidejűleg a lekefélt port egy kive­zetéshez szállítják. Ezek az ismert porgyűj­tők azonban nem alkalmasak anyagszűrők gyanánt. A találmány tárgya már most szintén oly porgyűjtőre vonatkozik, melynél a por szűrő­hengerek külső oldalán rakódik le és mely ellentétben a fentemlített ismert porgyűj­tőkkel, különösen anyagszűrőkhöz alkalmas. Ennél a porgyűjtőnél egy a porgyűjtőtér­ben a nagyobb számban elrendezett szilár­dan ágyazott szűrőhengerek irányában ide-és oda mozgatható keret a mozgás alkal­mával a hengerek külső fölül etét a keret­tél együtt mozgó, a hengert körülvevő gyűrűkefék segélyével lekeféli és egyide­jűleg a lekefélt port a gyűjtőtér egyik vé­géhez vezeti. A csatolt rajzok a találmány tárgyának példaképem kivitele alakjait mutatják. Az 1. ábra az anyagszűrő gyanánt alkalma­zott porgyűjtőberendezésnek függélyes hossz­metszete, a 2. ábra e berendezésnek keresztmetszete és a 3. ábra részleges vízszintes hosszmet­szete, a é—8. ábrák a porgyűjtőberendezés egyes részeit nagyobb léptékben rajzolva tünte­tik föl, a 9. ós 10. ábra a porgyűjtő egy részének más kiviteli alakját mutatja, a 11—13. ábrák az anyagszűrő gyanánt ki­képezett porgyűjtőberendezést egy daratisz­títógépbe beszerelve tüntetik föl. Az 1—3. ábrákban föltüntetett, anyag­szűrő gyanánt szolgáló porgyűjtőberendezés a tömítve elzárt porgyűjtőtér gyanánt szol­gáló négyszögletes (1) szekrénnyel bír, melyben három egymásfölött elrendezett sorban négy-négy légszűrő gyanánt szolgáló üreges (2) henger fekszik egymás mellett vízszintes helyzetben ; az üreges hengerek a szekrénynek két szembenfekvő homlok­falában szilárdan vaunak ágyazva, mimel­lett az egyik végükön zárt hengerek üregei egy nyitott végükhöz csatlakozó (a rajzon föl nem tüntetett) szívó vezetékkel állnak kapcsolatban. Ha a szűrőt nyomószűrő gya­nánt használjuk, akkor a szűrőhengerek két vége nyitott lehet és a szekrényhez egy nyomóvezeték kapcsolható. A hengereken

Next

/
Thumbnails
Contents