50802. lajstromszámú szabadalom • Biplánrendszerű röpülőgép

megjelent 1911. évi január b.ó 5-én. MAGY. TFF E> KIR •SZABADALMI 'jBB- HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50802. szám, V/h. OSZTÁLY. Biplánrendszerű röpülőgép. NÉMET JUSZTIN ÜGYVÉDJELÖLT ARADON. A bejelentés napja 1910 május hó 4-ike. A jelen találmány tárgya oly biplánrend­szerű röpülőgép, mely az eddigi hasonló rendszerekkel szemben egyrészt a tartó­fölületeknek sajátos alakítása, másrészt a kormányfölületeknek elhelyezése és moz­gatásának kivitele által külömbözik. A mellékelt rajz a találmány tárgyának egy példaképem foganatositási alakját tün­teti föl és pedig az 1. ábra elülnézetben, a 2. ábra fölülnézetben, a 3. ábra hosszmetszetben a 2. ábra X-Y vonala szerint, míg a 4. és 5. ábra a kormánykereket föltün­tető — a többi ábrákhoz képest 90°-kal elfordított részletrajzok. A tartófölület két egymás fölött elrende­zett fölületeinek mindegyike a gép hossz­menti középsíkjához szimmetrikus két (A és B) félből áll. Maguk a tartófölületek és azok kimerevítési módja ismert módon tör­ténik. A találmány értelmében való újítás abban áll, hogy a tartófölületek akként vannak alakítva, hogy két (A, B) felük a vízszintes síkban csúcsával a haladás irá­nyába fordított V-alakot képez, míg a haránt­irányú függőleges síkban ugyancsak V-ala­kot, de sokkal gyengébb V-alakot képeznek, két oldalsó végei felé pedig lefelé vannak hajlítva. A tartófölületeknek ilyen alakítása által elérjük, hogy kellő méretezés mellett a tartófölületek súlypontja és magának az egész gépnek súlypontja, a pilótát is bele­értve, legalább közel egy függőlegesbe esik, ami a gépnek minden irányú stabilitását jelentékenyen fokozza. A tartófölületeknek V-alakban való megtörése által azoknak a gép hosszirányába eső kiterjedését nagyob­bítjuk meg és ezáltal főleg a hosszirányú stabilitást növeljük. A tartófölületek természetesen a haladás irányában a kellő, emelkedési szöggel bír­nak ós célszerűen a gép hossza iránti metszetükben alulról tekintve homorú ív szerint vannak hajlítva. A (C) hajtócsavar, mely az esetben nem vontató, hanem tolócsavar, hátul, a tartó­fölületek mögött van elrendezve, ugyanugy az (M) mótor is, amely akár közvetlen, akár áttételes kapcsolatban lehet a csavarral. A gép ismert módon (F) futókerekekkel van ellátva. A gép kormányszerkezete a jelen talál­mány értelmében két (Dl), (D2) kormány­fölületből áll, amelyek az (El, E2) ten­gelyek körül forgathatók. E tengelyek különben tetszőleges módon az (A, B) tar­tófölületek két, oldalsó végén a haladás irányát tekintve hátrafelé vannak kitámaszva

Next

/
Thumbnails
Contents