50797. lajstromszámú szabadalom • Vasúti jármű kapaszkodó kerekekkel

Megjelent 1911. évi január lió 471-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 50797. szám. V/c. OSZTÁLY­Vasúti jármű kapaszkodókerekekkel. DR EHRLICH ADOLF ORVOS FEGYVERNEKEN. A bejelentés napja 1909 julius hó 10-ike. A találmány -tárgya vasúti jármű, mely­nél a haladást nem a motor által forgatott járókerekeknek a sínen való gördülése, ha­nem a tengelyeiken időszakonként rögzí­tett és a motor által hátra mozgatott kere­kek létesítik, vagyis a hajtás nem gördülő, hanem kapaszkodó. A rajzon föltüntetett kivitelnél négy ka­paszkodó kerékpár van föltüntetve, melyek közül kettő kettő egymáshoz van kapcsolva s melyeket a motor fölváltva előre és hátra mozgat úgy, hogy mig az egyik kapcsolt tengelypár rögzített kerekeivel hátrafelé mozgattatik és így a sinekbe kapaszkodva a járművet előre tolja, illetőleg húzza, ad­dig a másik tengelypár előre mozgattatik, miközben a kerekei a síneken könnyen gördülnek. A jármű alsó részén sinek van­nak megerősítve, melyek a helytálló ten­gelypárra szerelt görgőkön gördülnek. Ez elrendezéssel oly járművet állítunk elő, mely vasúton is hatszorta erősebben kapaszkodik meg, mint a gördülve kapasz­kodó hajtott kerekű mozdony, mimellett a vasúti pályán semmi sem változtatandó. Emellett az új jármű az előregurulásnál a kerekeknek ép oly hasznát veszi, mint az utóbb említett mozdony. Ez oly módon le­hetséges, hogy a kerekeknek oly szerkeze­tet adunk, mely lehetővé teszi azok előre­gurulását, s hogy a tengelyeiket úgy szer­kesztjük, hogy azok a mozdonytest alá erő­sített vágánydarabok alatt ahhoz képest előre és hátra haladhatnak, A mozgó ten­gelyeket előre hátra toló vezetőrudak ferde irányúak, mi lehetővé teszi, hogy általuk az előregördített kerekeknek a pá­lyához való tapadása apasztassék, ugyan­csak a kapaszkodás időszakában azok ta­padása növeltessék. A találmány célja az, hogy a vasúti s egyébb járművek vontatóképességét növel­jük és lehetővé tegyük, hogy a vontató járművek csekély önsúllyal is használhatók legyenek a sima vaspályán vagy másnemű pályán is, továbbá, hogy a vontatógépek kisebb önsúlyának megfelelően kisebb te­herbírású vaspályákkal érhessük be; he­gyes vidéken meredekebb pályát épít­hessünk, s a nagyobb kapaszkodó képes­ségnek arányában kevesebb tüzelőanyagot használhassunk. A találmány értelmében készült jármű tetszésszerinti motorerő által hajtható, eset­leg mint hajtány, emberi erő által is moz­gatható. A csatolt rajzban föltüntetett kiviteli alak gőzerő készült vasúti tehervontató moz-

Next

/
Thumbnails
Contents