50763. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés üreges testek úgymint csövek, tartányok, tartályok és hasonló űrtárgyak hegesztésére

Megielent 1911. évi január hó 11-én. MAGY. KIR. SZABADALMI JB® HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50763. szám. XI l/e. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés üreges testek úgymint csövek, tartányok, tartályok és hasonló ürtárgyak hegesztésére. HARMATTA JÁNOS MÉRNÖK ÉS GYÁROS SZEPESVÁRALJÁN. A bejelentés napja 1909 december hó 11-ike. Fémtárgyak hegesztése céljából múlha­tatlanul szükséges a fémet vagy fémeket hegesztési hőfokukig izzítani és azonnal mechanikailag megmunkálni. A hegesztési hőfok a fém megolvadási temperatúrája körül van sa fém egymásba forradásához, tömörítéséhez szükségelt me­chanikai megmunkálás kalapálásából, pré­selésből s egyéb tömörítési műveletből állhat. Üreges testek hegesztése céljából tehát egy vagy több hőforrás szükségeltetik amely hőforrások a hegesztendő hely izzítására szükségeltetnek s egyidejűleg oly beren­dezés alkalmazandó amely a mechanikai megmunkálást és tömörítést végzi az iz­zított helyen. Hogy a hegesztési folyamat megszakítás nélkül végezhető legyen, jelen találmány értelmében a hegesztendő üreges test oly­képpen vezettetik, hogy annak varrata il­letve hegesztendő helye megfelelő berende­.zés segélyével successive az izzítást eszközlő hőforrások elé jut, még pedig az izzítás sebességének mértékében s hogy ezen foly­tatólagosan izzított varrat vagy az izzítás sibjában tehát a hőforrások síkjában vagy pedig annak közvetlen közelében munkál­ta tik meg ugyancsak folytatólagosan, ál­landóan. Ezáltal elérhető, hogy tényleg csak a hegesztendő hosszvarrat vagy körvarrat nem pedig a varrat összanyaga kerül a hegesztési segédletekhez. Tegyük fel, hogy csövek hegesztendők. Ezen esetben a cső hosszvarratának he­gesztése céljából oly eszközök kívántatnak meg, amelyek a cső szabatos vezetését és egyenletes tova mozgatását biztosítják. Mindez például olyképen eszközölhető, amint az a rajzon vázlatosan látható t. i. az (a) cső, a (b) és (c) továbbviteli henge­rek vagy korongok által --- amelyek hajtva vannak — tova mozgásra kényszerítte­tik s igy a hőforrás vagy hőforrások elé vitetik, miután pedig a hőforrások fixen tehát egy helyen vannak, ennekfolytán a hegesztendő egyenes vonalú varrat is egye­nes vonalban vitetik a hőforrások elé il­letve alá. A hegesztendő egyenes vonalú csővar­rat egyenes vonalban való vezetését a 2. ábrán látható (d) keskeny acélkorong (ké­seskorong) szolgálja, amely korong a cső­varrat hasadékában forog és a cső elfor­dulását megakadályozza.

Next

/
Thumbnails
Contents