50748. lajstromszámú szabadalom • Újítások munkafák összekötését eszközlő gépeken

Megjelent 1911. évi január hó lO-én, MAGY. gW KIR. SZABADALMI fBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50748. szám. VIlI/c. OSZTÁLY. Újítások munkafák összekötését eszközlő gépeken. LINDERMAN BERT ARTHUR GYÁROS MUSKEGONBAN. A bejelentés napja 1910 január hó 13-ika. Elsőbbsége 1909 junius hó 1-je. A jelen találmány tárgyát tevő újítások oly fajta az 16388/1905. számú brit szaba­dalomban leírt munkafák összekötését esz­közlő gépekre vonatkoznak, melyek a szé­leiken fecskefarkalakú ereszekkel és eresz­ágyakkal ellátott munkadarabokat akként kötik össze, hogy azokat ezen széleik men­tén fölött elcsúsztatják. Munkafák összekötését eszközlő gépekre vonatkozólag már ajánlották, hogy a szé­lein előzőleg egyenesen levágott munkafá­kat ferdén állított asztalokra erősítsék, me­lyek a gép hosszában mozognak és ily mó­don lehetővé teszik, hogy a munkafa szélét a fecskefarkmarókkal való megmunkálás előtt tetszés szerinti ferdeségben marják le. Azt is ajánlották már, hogy a munkafák éleinek dei'ékszögben való kiigazítására víz­szintes irányban állítható fürészeket alkal­mazzanak. A jelen találmány tárgyát tevő újítások főképen azt célozzák, hogy a munka anya­gát az efféle gépek alkalmazása mellett gazdaságosabban lehessen kihasználni. A találmány lényegileg abban áll, hogy a munkafa széleinek kiképzésére egy tet-Bzés szerinti hajlásszögben beállítható készü­léket alkalmazunk, melynek segítségével a kéregrészeket a szélekről eltávolíthatjuk, a munkadarabot egyenlő szélességre hozhat­juk és egyenes széllel láthatjuk eJ, s eme műveleteket azalatt végezhetjük, mialatt a munkafát a további megmunkálás végett a fecskefarkmarókhoz vezetjük. A gép to­vábbá egy görgős terheléssel ellátott s ma­gában véve már ismeretes továbbító beren­dezéssel van fölszerelve és ez a munkafát először a széleket kiképező készülékhez ve­zeti, mely annak hosszirányú kérges széleit a megkívánt ferdeségben levágja, azután a marókhoz, amelyek ezen széleken tetszés­szerinti fecskefarkokat marnak ki, míg vé­gül a gép a munka fát a már említett mó­don párjával összeköti. Egy további fontos újítás abban áll, hogy a munkafát vezető továbbító berendezés, valamint a szélek kiképzésére való készülék bizonyos tetszés szerinti ferdeségben állít­ható be úgy, hogy a munkafák széle a megkívánt hajlásszögben készíthetők, s e célból maga a széleket kiképező készülé­ket hajtómotor is megfelelően állítható. A fönti újításokkal fölszerelt gép hasz­nálata mellett a munkadarabok széleinek a találmány szerint való levágása révén, kü­lönösen a fatörzs oldalrészeiből eredő dara­boknál, jelentékeny anyagmegtakarítást ér­hetünk el, minthogy a ferdén levágott szé-

Next

/
Thumbnails
Contents