50720. lajstromszámú szabadalom • Kittmentes üvegtető

Megjelent 1911. évi január hó 9-én. MAG\. gfet KIR. SZABADALMI gSra HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50720. szám. VIII/b. OSZTÁLY­Kittmentes üvegtető. MOZER & PREISS KERESKEDELMI TÁRSASÁG REUTLINGENBEN. A bejelentés napja 1909 december hó 1-je. A találmány tárgya oly üvegtető, mely- | nél a behatoló nedvesség ós izzadságvíz elleni tömítést kitt alkalmazása nélkül ér­jük el. Az üvegtáblákat lefoglaló keret­lécek lényegükben a szomszédos hajlított bádogsávokból állnak, melyeknek lehajlí­tott részei az üvegtáblák alátámasztására szolgálnak és az üvegtáblákat egy födő­lée segélyével fölülről fogva tartják. A találmány szerint már most a szoká­sos vízcsatorna a tulajdonképeni tartórúd­nak az üvegtáblák fölfekvését képező ré­szére van tolva és az utóbbi alakjának megfelelően- van alakítva úgy, hogy egy­részt a hordképesség növeléséhez hozzájá­rul, másrészt minden vizet fölfog és elve­zet. Hogy már most a tömítést növeljük, a, vízcsatorna külső részébe egy külön csar torna van beeresztve úgy, hogy víz nem kerülhet a tető belsejébe. Az új vízcsa­torna tehát a keretlécek külső burkolatát­val egyetlen darabot képez úgy, hogy elő­állítása nem okoz nehézséget. Egyébként a vízcsatornába alkalmas tömítést, mint pl. ólomrostokból sodrott hajlítható ólomzsi­nórt vagy más alkalmas anyagot helyezhe­tünk be, 'mely alatt a tető izzadásából eredő víz összegyűlik. A csatolt rajzok a találmány tárgyának több kiviteli alakját mutatják. Az | 1. és 2. ábra két különböző kiviteli alak­nak távlati képe. A 3. ábra azon berendezés távlati képe, mely az üvegtáblák lecsúszását akadá­lyozza meg. A 4. ábra a tetőgerinc elrendezésének táv­lati képe. Az 5. és 6. ábra ezen elrendezésnek részben metszett oldalnézetei. Az üvegtető szokásos módon a tulajdon­képeni (a) tartórúdból áll, melyre a (b) üvegtáblák fekszenek föl, az utóbbiak a(c) födő léc által (d) csavarok segélyével van­nak fogva tartva, mimellett az összegyűlő víz fölvételére még (e) vízcsatorna van el­rendezve. Ez a vízcsatorna már most oly módon van alakítva, hogy a fölfekvés gyanánt szolgáló (f) részre tolható (1. ábra). A 2. ábrán föltüntetett kiviteli alaknál különleges berendezést alkalmaztunk, hogy a tömítést szükség esetén még tökélete­sebbé tegyük. E célból az (e) vízcsatomár­nak kívül fekvő részében a tetszés szei­rinti alakú (g) behajlítás van alkalmazva, mely külön csatornát képez. E csatornába alkalmas (h) tömítőanyagot helyezünk, mely tökéletes tömítést eredményez. Ez a tömí­tés például ólomrostokból készült zsinór­ból is állhat. Az említett behajlítást a víz-

Next

/
Thumbnails
Contents