50697. lajstromszámú szabadalom • Elektromos hegesztési eljárás

• Megjelent 1911. évi január hó 5-én. MAGY. gg*| KIR. szabadalmi jbb hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 50697. szám. Vilii. OSZTÁLY. Elektromos hegesztési eljárás. ti mar dagobert vezérigazgató berlinben. A bejelentés napja 1909 november hó 22-ike. Az úgynevezett elektromos ellenállási hegesztési eljárásoknál, melyeknél az össze­kötendő részek összesajtoltatnak és nagy áramerősségű, de aránylag kisfeszültségű elektromos áram által hegesztési hőfokra hozatnak, különösen váltakozó áram bizo­nyult az üzemben jónak. Ennek oka abban rejlik, hogy a váltakozó áram az össze­hegesztendő darabokat egyenletesen hevíti és a szükséges alacsony feszültségben könnyen nyerhető oly transzformátorból, mely primér magasabb feszültséghez van csatolva. A hegesztés ez esetben a transz­formátor közvetlen közelében eszközölhető és a szekundérvezeték, mely aránylag nagy keresztmetszettel bír, kis hosszat is nyerhet. Jelen találmány lehetővé teszi, hogy a hegesztéshez szükséges hatást ugyanazon kedvező föltételek mellett egyenáramfor­rásból is vehessük, anélkül, hogy drága át­alakító gébekre volna szükségünk. Ezen cél­ból árammegszakító, illetve áramfordító al­kalmaztatok, mely az egyenáramot válta­kozó árammá alakítja át. Ilykép megvál­toztatott egyenáram különféle kapcsolatok­ban transzformátorok segítségével, vagy anélkül használható hegesztésre. A mellékelt rajz 1—3. ábráiban külön­féle kapcsolások vannak mint foganatosítási példák föltüntetve. Az 1. ábrán (a) egyenáramforrás, mely az elektrolitikus (m) megszakító segítségével a (p) transzformátort pulzáló árammal látja el. A transzformátor szekundér tekercselé­sében ezáltal alacsony feszültségű válta­kozó áram létesíttetik, mely a (b) elektró­dákhoz vezettetik, melyek között a hegesz­tendő részek be vannak fogva. A 2. ábrán (c) az egyenáramforrás, mely egy áramfordító két (e, f) keféihez van csatolva. Az áramfordító lényegében a forgó (i, n) szegmensekből és a rajzban föltünte­tett négy súrlódó keféből áll. A (g, d) ke­fék a (h) hegesztési elektródákon 'és a munka közben az elektródák között levő hegesz­tési részeken át a (q) kondenzátorral van­nak összekötve. A kondenzátor borításai az áramfordító által fölváltva, pozitív és ne­gatív értelemben töltetnek meg úgy, hogy a hegesztendő részeken át váltakozó áram áramlik. A 3. ábrán ugyanazon kapcsolás van föl­tüntetve, mint a 2. ábrán, azzal a különb­séggel, hogy a kondenzátor áramköre nem közvetlenül a hegesztési helyek, hanem

Next

/
Thumbnails
Contents