50676. lajstromszámú szabadalom • Szelepelrendezés, különösen gőzkazánok tápvíz hozzávezetésének szabályozására

Megjelent 1911. évi január hó 4-én. MAGY. gü* KIR. SZABADALMI f Bg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50676. szám. V/e/3. OSZTÁLY. Szelepelrendezés, különösen gőzkazánok tápvízhozzávezetésének szabályozására. SCHULTE JÁNOS GYÁRIGAZGATÓ DÜSSELDORF/M BENRATHBAN. A bejelentés napja 1909 december hó 14-ike. Jeleu találmány szelepelrendezésre vo­natkozik, mely különösen gőzkazánok táp­víz hozzávezetésének szabályozására alkal­mas. Ez az elrendezés úszóvezérléssei bír, melyet a kazán vízállása működtet. Az új szelepelrendezés akképen van foganatosítva, hogy mozgatható részei, — kivéve az úszó­teret, — a gőzkazánban lévő behatásától mentesítve vannak. Emellett az úszóhatása arra van korlá­tozva, hogy egy (vagy több) szelepet ve­zéreljen, mely a kazán gőzterétől teljesen elválasztott vízvezetékbe van bekapcsolva; e vezetéknek nyomás alatt álló tartalma a táplálószelep vezérlését eszközli. E vízve­zetéknek kellő hideg vízzel való megtölté­sénél az úszóköpeny felé való melegveze­tés által az úszóköpenyben aránylag gyors gőzkondenzálás érhető el, ami a gyors sze­lepmüködtetésre kedvezően hat. A találmány a csatolt rajzon van föltün­tetve. Az 1. ábra a kazán fölső részén alkalmazott szelepelrendezés oldalnézete, és a 2. ábra a szelepelrendezéssel ellátott ka­zánnak homloknézete. A ábra a tápvízszelep tokjának és az úszóköpenynek függélyes metszete, mimel­lett a tápvízszelep zárt állapotban van raj­zolva. A 4. ábra alsó része a 3. ábrabeli tápvíz­szelep függélyes metszete a szelep nyitott állapotában, míg az ábra fölső része a sze­leptokot részben oldalnézetben mutatja és részben a szelep mellett fekvő vezérlőcsap metszetét ábrázolja. Az 5. ábra a tápvízszelep másik kiviteli alak­jának függélyes metszete, melynél külömb­zéki dugattyú helyett külömbzéki membrán van alkalmazva. A gőzkazán belsejéből két (1, 2) cső (1. és 2. ábra) vezet kifelé, melyek közül az (1) cső a (3) úszóköpenybe (1—3. ábrák) halad, míg a (2) cső a tápvíz bevezetésére szolgál. A (3) úszóköpenyben a (4) úszó van elrendezve (3. ábra), melynek (5) rúdja az úszóköpeny tömítőszelencéjén át kifelé terjed és a köpenyen kívül a (6) vezér­szelepet, valamint a kétüléses (7, 8) szele­pet tartja. A (6) és 7, 8) szelepek az úszó­köpeny (9) toldatában vannak elhelyezve. A (9) toldat három (10, 11, 12) kibocsátás­sal bír, melyek közül a (10) és (11) kibo­csátások egymással szabadon közlekednek, ha a (6) szelep (13) fészkéről fölemeltetett, mint ez a 3. ábrán látható, mimellett egy-

Next

/
Thumbnails
Contents