50654. lajstromszámú szabadalom • Eljárás lécpadozat lefektetésére

Megjelent 1910. évi december hó 31-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRAS . 'H 50654. szám. VIII/C. OSZTÁLY. Eljárás lécpadozat lefektetésére. STAMM WENZEL KATONAI ÉPÍTÉSZETI FŐMŰVEZETŐ PRZEMYSLBEN. A bejelentés napja 1909 december hó 9-ike. Elsőbbsége 1907 március hó 4-ike. Ismeretes a padozatok azon előállítási módja, amelynél a léceket forró aszfaltba ágyazzák; ismeretes továbbá a padozatok előállítása akképen, hogy a padozat egyes részeit célszerűen már azok gyártási helyén nagyobb keretekbe helyezik és ezeket az összefoglalt alakzatokat egy-egy aszfalt­aljazattal látják el, hogy azokat rendelte­tésük helyén egyszerűen a szerkezetre fek­tethessék, hol az összeillesztett léceket •csak saját súlyuk biztosítja leemelés ellen, anélkül, hogy az alapzattal benső össze­köttetésben állanának, illetve ahhoz tapad­nának. Ezen ismert előállítási módozat «élja a padozatnak a fölszálló talajnedves­ség ellen való megvédése. Ismeretes továbbá, hogy a forró aszfalt csekély tapadóképes­ségét kőszénkátrány hozzákeverése fokozza, ami azonban a masszának ennek következ­tében való könnyebb meglágyulása folytán hátrányokkal jár, mint pl. az egyes lécek­nek sülyedése, a masszának a hézagokból való kilépése, stb. Az egyes léceknek egymással való kötése ezen foganatosí­tási alaknál nehezen létesíthető, minthogy a forró aszfalt kis mennyiségekben való felvitelnél is gyorsan megmerevedik és a lécebnek pontos beágyazását nem engedi meg. A masszát gyors megmerevedése miatt jóval vastagabb rétegben kellett föl­vinni, mint a milyen a szigetelő réteg elő­állítása céljából szükséges volna, miért is már anyagmegtakarítás szempontjából is homokot kevertek hozzá, amelynek mennyi­ségét közelfekvő okokból sokszor annyira fokozták, hogy a massza kötőereje teljesen megszűnt és szigetelőképessége igen kétsé­gessé vált. Az aszfaltfőzés körülményessége, a jó elkészítésnek a munkás lelkiismeretes­ségétől és ügyességétől való függése és az igy előállított padozat nagy költsége olyan tényezők, amelyek az aszfaltnak általános használatát a padozat fektetésénél meg­akadályozzák. Eresztékes léceknek forró aszfaltba való fektetése eddig csaknem ki volt zárva, minthogy az aszfaltmasszának rendkívül gyors száradása következtében a léceknek helyes, hézagmentes lefektetése lehetetlen volt és helytelen fektetés esetén a massza megfelelő részét elkellett távolí­tani és azt csak ritkán lehetett ismét jól kiegészíteni. A találmány tárgya már most eljárás lécpadozatok lefektetésére, amelynél az ismeretes fektetési módozatoknak említett hátrányait kiküszöböljük azáltal, hogy eresz-

Next

/
Thumbnails
Contents