50653. lajstromszámú szabadalom • Palackzár

hátrahajtjuk. A (k) tömítő betét tetszés | szerinti alkalmas anyag, pl. parafa, kaut­schuk, stb. lehet. A 8. ábrából kitűnik, hogy a (d) gyűrűt nem kell okvetlenül a palackszáj peremére szerelni, hanem a perem alá a palacknyak kjöré is szerelhetjük, minden esetben gondos­kodnunk kell azonban arról, hogy a gyűrű könnyen legyen elforgatható. A találmány tárgyának különös előnyét egyszerűsége mellett egyrészt az képezi, hogy minden része a palacktesthez simul és így megsérülése úgyszólván teljesen ki van zárva, másrészt pedig az, hogy a zár­nak 180°-nyi szöggel kell elfordulnia, amíg a teljesen zárt helyzetből nyitható hely­zetbe jut, úgy, hogy a palack véletlen ki­nyílása teljesen ki van zárva. A 8. ábrában föltüntetett példából is lát­hatjuk, hogy a jelen palackzár egyes részei külömbözőféleképen alakíthatók és rendez­hetők el a találmány keretének túllépése nélkül. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Palackzár, jellemezve a palack fölső része köré foroghatóan fölerősített gyűrű ós az ezzel csuklósan kapcsolt és vele együtt elfordítható, alkalmas tömítő béléssel ellátott födél által, melynek a csuklóval ellentétes oldalán elrendezett merev kampója a palackszáj pereme alá fog és a födél hátrahajtását, vagyis a palack nyitását csak akkor teszi lehe­tővé, ha a gyűrű és födél együttes el­forgatása folytán szembe kerül a perem egy letompított részével, amelybe nem tud kapaszkodni. 2. Palack az 1. alatt igényelt palackzárral kapcsolatos használatra, jellemezve az­által, hogy szájperemének egy része érintősen le van tompítva. 3. Eljárás a 2. alatt igényelt palack készí­tésére, jellemezve azáltal, hogy a rendes ismert módon készített gyűrűs peremű palack peremét egy helyen köszörülés által érintősen tompítjuk le. 4. Az 1. alatt igényelt palackzár fogana­tosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a gyűrű a perem alá nyúló fogak segé­lyével a palackszáj pereme köré van szerelve. 5. Az 1. alatt igényelt palackzár fogana­tosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a gyűrű a perem alá a palack nyaka köré van szerelve. (1 rajzlap melléklettel.) WUM RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMOAJA 3UOAPWTB.

Next

/
Thumbnails
Contents