50604. lajstromszámú szabadalom • Műszer a fogközök tisztítására

Megjelent 1910. évi december hó 31-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50604. szám. VII/e. OSZTÁLY­Műszer a fogközök tisztítására. DR KOVÁCS GYULA FOGORVOS NAGYVÁRADON. A bejelentés napja 1910 február .hó 26-ika. A jelen találmány tárgya a fogközök tisztítására alkalmas műszer, mely az eddigi célra szolgáló műszerekkel szemben az­által tűnik ki, hogy lehetővé teszi épúgy a zápfogak között lévő közök tisztítását, mint a metsző- és szemfogak között lévő­ket, ellentétben az eddigi hasonló célra szolgáló műszerekkel, melyekkel csak a mellső fogközök tisztítása volt lehetséges. A jelen találmány szerinti műszernél ép­úgy, mint az eddigieknél külön e célra preparált fonál (cérna) végzi a tisztítást melyet a fogközben föl- és alácsúsztatunk. Míg az eddigelé ismeretes berendezések­nél a tisztítást végző fonálrész helyzete állandó volt, addig a jelen találmány sze­rinti műszernél, ezen fonálrész helyzete a befogó kengyel* elállíthatósága folytán vál-, toztatható és éppen ezáltal válik a talál­mány tárgya a kitűzött cél elérésére al­kalmassá. További újítások a fonál befogására szolgáló kengyelnek, valamint a szerszám többi alkatrészének sajátos elrendezésébon és a fonál vezetésének módjában állanak A mellékelt rajz a találmány tárgyának két példaképem foganatosítási alakját tün­teti föl. Az 1. ábra a műszert oldalnézetben mu­tatja. A 2. ábra részletrajz. A 3. ábra egy változatot tüntet föl. A 4. ábra részletrajz. A fogközök tisztítását végző (12) cérná­nak egyik vége (1. ábra), melynek másik vége az ezen ábrán föltüntetett foganatosítási alaknál a szerszámnak (4) fogantyúja körül esetleg többször is körül lehet vezetve, a (7) kengyelnek fölfelé keskenyedő (8) hasíté­kán van átvezetve (2. ábra), mely hasíték fönt köralakú (9) nyílásba megy át, mely­ben a hasíték fölső, keskeny részén átszo­rított fonál úgy helyezkedik el, hogy csak hosszirányban mozoghat el. A fonál vé­gére ezen el mozgás megakadályozása cél­jából csomó van kötve. A szabad fonálvé­«get kissé megfeszítve helyezzük el a (4) fogantyú hornyaiban (1. ábra), hogy a fog­tisztításhoz szükséges feszültséget kapjuk. A (7) kengyelen négyszögletes (2) furattal ellátott (5) fej van kiképezve (2. ábra), me­lyet a (6) hüvely körülfog (1. ábra). Az ívelt (1) műszertestnek függélyesen lefelé álló négyszögletes része pontosan beleillik az (5) fejnek négyszögletes (2) furatába és abból könnyen kiemelhető. Mivel a furat

Next

/
Thumbnails
Contents