50568. lajstromszámú szabadalom • Berendezés szövőszékeknél a vetülékcsévék önműködő kicserélésére

Megjelent 1910. évi december hó 24-én. • MAGY. SZABADALMI Klh. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 50568. szám. XIV/b. OSZTÁLY. Berendezés szövőszékeknél a vetülékcsévék önműködő kicserélésére. SPINNEREI & WEBEREI STEINEN ACTIENGESELLSCHAFT CÉG STEINENBEN. A bejelentés napja 1910 március hó 31-ike. A találmány tárgya oly berendezés, mely a szövőszékben kiürült vagy hibás vetü­lékcsévéket önműködően kicseréli és az ismert berendezésekkel szemben, ami a tel­jesítő képességet alkalmazási területet, üzembiztosságot és a cisévéknek a szek­rényben való elhelyezését illeti, számos előnyt nyújt. Ezen előnyök onnan származ­nak, hogy nagy csévekészlet halmozható föl és hogy mindenféle, folytonos vagy ön­működő fonógépek far, papir- vagy fém­fonöhüvelyes csévéi egyformán alkalmar sak, továbbá, hogy az újonnan befűzött és levágott vetülékfonalak és a kilökött hü­, velyeken maradó fonalmaradékok szintén önműködően távolíttatnak el. Ebből kifolyólag a berendezés oly szer­kezeteket foglal magában, amelyek nagy csévekészlet fölhalmozását, a csévékneka szekrényben való elhelyezését, a fonalvég­nek az újonnan beteendő csévéről való le­húzását és a vetélőbe való önműködő be­fűzését, az újonnan bejfűzött és a szövet szélén levágott vetülékfonalnak, valamint a kilökött csévén maradó fonalmaradékok­nak eltávolítását teszik tehetővé, továbbá oly eszközöket, amelyek valamennyi szo­kásos fonócsévefaj alkalmazását megenge­dik. A mellékelt rajzokról, amelyek a talál­mánynak négy kiviteli alakját tüntetik föl, nagyobb áttekinthetőség céljából a szövő­széknek mindazon részei el vannak hagy va, amelyek a találmányra nem vonatkoznak, illetve annak megértéséhez nem okvetle­nül szükségesek. Valamennyi kivitel ugyan­azon alapgondolaton nyugszik, csakhogy az egyik kivitelnél minden cséve számára kü­lön fonallehÚHÓ szerkezet van alkalmazva, míg a többinél az összes csévéknél egyet­len egy szerkezet végzi ezen föladatot. Az utóbbi szerkezetek a második utolsó vagy az utolsó vetülékcsévénél is alkalmazha­tók, mely rögtön a szövőszék működéibe hozatala mtán vettetik be. A rajzokon az 1. ábra több lehúzó szerkezettel bíró ki­vitelt mutat, és pedig némely részeket a 7. ábra A—B vonala szerint vett metszet­ben, a 2. ábra egy részlet elölnézete, a 3. ábra egy másik részlet elölnézete, a 4. ábra egy önműködő (selfactor) fonó­géphez való fémhüvelyes cséveorsó hossz­metszete, az 5. ábra a 4. ábra metszet a C—D vo­nal jszerint, a

Next

/
Thumbnails
Contents