50564. lajstromszámú szabadalom • Szögnélkül a patára erősíthető patkó

Megjelent 191Q. évi december h6 24-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 50564. szám. XX/b. OSZTÁLY. Szög nélkül a patára erősíthető patkó. RE1NER LIPÓT GYÓGYSZERÉSZ, GUTTMANN ADOLF ÉS LOJDL KÁROLY KERESKEDŐK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1910 április hó 21-ike. Találmányunk tárgya patkó, mely szö­gek nélkül erősíthető a l:ó patájára. A ta­lálmány lényegében abban áll, hogy a patkó mellső részének fölső lapjában egy víz­szintes fecskefarkalakú kivágás van kiké­pezve, melyben egy fölfelé hajlított végé­vel a pata mellső részébe fogózó lemez van vezetve, mely lemeznek hátsó része a patkó mellső részének alsó lapján fekvő kapasz­kodólemeznek fölfelé nyúl'ó szárával egy csavarorsó segélyével van összekötve úgy, hogy ezáltal a patkó mellső része a patán rögzítve van. Azonkívül a patkó hátsó ré­szén kétoldalt egy vagy több fölfelé nyúló lemezzel van ellátva, melyeknek fölső be­hajlított végei a patán kiképezett megfe­lelő kivágásokba fogóznak, miáltal a pa­tán a patkó hátsó része is rögzítve van. A mellékelt rajzon ezen patkónak egy példaképem kivitele van föltüntetve. Az 1. ábra a patára erősített patkó részben metszett oldalnézete, a 2. ábra részben metszett fölülnézete, a 3. ábra egy részlet metszete. Az (a) patára erősítendő (b) patkó mellső részének fölső lapjában kiképezett (c) fecskefarkalakú kivágásában a (d) lemez van vezetve, melynek fölfelé hajlított kam­pós vége a pata (e) kivágásába kapaszko­dik. A patkó mellső részének belső falában kiképezett függőleges fecskefarkalakú (f) kivágásában a patkószöget vagy sarkot he­lyettesítő (g) lemez fölfelé hajlított (h) része van vezetve. A (d) lemez hosszában, valamint a (g) lemez (h) része csavarmene­tes furattal van ellátva, melybe az (i) csa­varorsó csavaró Iható, miáltal a patk'ó mellső része a patán rögzítve van. A patkó hátsó részén kétoldalt fölfelé nyúló (k) lemezek­kel van ellátva, melyeknek befelé hajlí­tott fölső végei a patában kiképezett (1) kivágásokba fogóznak úgy, hogy a patkó hátsó része is rögzítve van. A pata lesze­relése céljából csak az (i) csavarorsót kell kicsavarni és a (d) és (g) lemez eltávolí­tása után a (k) rögzítő lemezeket a hátsó részén szűkűlő pata mellett az (1) kivágá­sokból kihúzni. Az időjárásnak vagy út­testnek megfelelően a (g) kapaszkodólie­mezt, megfelelő alakú tompa vagy csúcsos lemezzel helyettesíthetjük. A (k) rögzítő lemezek belső fölülete a súrlódás növelése céljából recézhető. Természetes, hogy ezen patkó bármily anyagból, mint pl. kovácsolt vasból, vagy lágyöntésű vasból, esetleg sajtolva is ké-

Next

/
Thumbnails
Contents