50554. lajstromszámú szabadalom • Merítőkanalas vetőgép

Megjelent 19JLO. évi december hó 24-én. MAGY. ^JW KIR SZABADALMI uBff HIVATAL SZABADALMI LEÍR 50554. szám. X/a. OSZTÁLY. Merítőkanalas vetőgép. MAY JÁNOS LAKATOSSEGÉD M0S0NBA A bejelentés napja 1910 március hó 30-ika. Merítőkanalas vetőszerkezettel ellátott vetőgépeknek tudvalevőleg megvan az az előnye a tolókerekes vetőgépek fölött, hogy a vetendő magot sértetlenül juttatják a vetőcsoroszlyákha. Ama követelmény azon­ban, hogy merítőkanalas vetőszerkezettel bíró vetőgépek bármely magnemhez ugyan­azon előnnyel használhatók legyenek és emellett a vetendő mag mennyisége is pon­tosan szabályozható legyen, rendszerint csak körülményes módon és komplikált szerkezetek segélyével elégíthető ki. Az alábbiakban ismertetendő találmány tárgya már most oly merítőkanalas vető­gép, melynél a vetőszerkezet a lehető leg­kevesebb alkatrészből áll és azonfölül rend­kívül egyszerű módon állítható be a leg­különfélébb magok számára és a vetendő magmennyiség szerint. A találmánybeli vetőszerkezetet a mellé­kelt rajz egy példaképeni foganatosítási alakban mutatja be és pedig az 1. ábrán a vetőtengelyre merőlegesen vett metszetben, a 2. ábrán pedig hosszmetszetben. A bemutatott foganatosítási példa szerint a találmánybeli merítőkanalas vetőszerkezet lényegében az (a) vetőmag-szekrényen végig haladó (b) vetőtengelyen (c) csavar segélyé­vel megerősített (d) vetőtárcsából áll, mely­nek kerületén kissé ferdén elrendezett és félkörben lekerekített (e) lapátok vannak. Ezen lapátok, melyek száma természetesen tetszés szerint választható meg, (f) bordák segélyével vannak merevítve. Magának a (d) tárcsának (g) agya nem érintkezik köz­vetlenül a (b) vetőtengellyel, hanem a kettő között a vetőmag-szekrényen ugyancsak végighúzódó (h) cső yan elrendezve. Azon a helyen, ahol (c) csavar a (d) vetőtárcsa (g) agyát a (b) vetőtengelyen rögzíti, a (h) cső keresztirányú hosszúkás (i) kivágással bír (1. ábra) úgy, hogy a (d) vetőtárcsa a (b) vetőtengely elforgatása alkalmával (h) csövön körben elforoghat. A (d) tárcsát már most előnyösen öntés útján fémből való két (j) és (k) tánylr veszi körül, és pedig oly módon, hogy az (e) lapátoknak megfelelő helyeken mellső oldalukon nyitott kamrák keletkeznek. A két (j) és (k) tányér egymással az említett kamrák (1) homlokfölületei mentén érint­kezik úgy, hogy az (e) lapátok zárt kam­rákban mozoghatnak. A két tányér egy­máshoz való erősítésére (m) csavarok szol­gálnak, melyeknek helyein a (d) tárcsa ívalakú, hosszúkás (n) kivágásokkal bír oly célból, hogy a (d) vetőtárcsa a két tányér-

Next

/
Thumbnails
Contents