50542. lajstromszámú szabadalom • Zarándokhengermű ide-oda lengő kaliberrel ellátott hengerekkel, tömör vagy üreges testek szakaszonkénti kihengerlésére

Megjelent 19JLO. évi december hó 24-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jBB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50542. szám. XH/e. OSZTÁLY. Zarándokhengermű ide-oda lengő kaliberrel ellátott hengerekkel, tömör vagy üreges testek szakaszonkénti kihengerlésére. GRUBER KÁROLY MÉRNÖK DÜSSELDORFBAN. A bejelentés napja 1910 február hó 4-ike. Jelen találmány tárgya zarándokhenger­mű, ide-oda lengő, kaliberrel ellátott hen­gerekkel tömör vagy üreges testeknek sza­kaszonkénti kihengerlésére. Lényegében a találmány abban áll, hogy a szelvényt képező két lengő kaliberrészt egyenlőtlen kerületi sebességgel mozgatjuk, miáltal ezen kaliberrészek egyenlőtlen hosszúságban fej­tődnek le. Emellett a gyorsabban forgó kaliberrész sebességnövekedése a hajtómű megfelelő elrendezése folytán az előhenger­lés ideje alatt, amikor a megmunkálandó tömböt keresztmetszetváltozásoknak tesszük ki, gyakoflati értelemben zérus és csak a készrehengerlés folyamán növekszik annyira, hogy ezáltal az egyes kaliberrészeknek egy­máshoz való eltolódása létrejön. A kaliberrészeknek a készrehengerlés alatt egymáson végzett csúszása az elő­hengerelt anyagot simítja és irányítja, mi­nek folytán az ide-oda lengő kaliberrészek­kel biró zarándokhengerműveknek sokszor panaszolt hátránya, hogy t. i. a hengerelt készárú hullámos felületű, teljesen meg­szűnik. További előnye a találmánynak, hogy a hengerlési eljárás foganatosításánál a lengő kaliberrészek hajtása közvetlenül forgattyú | és hajtórúd által végezhető, mi mellett az egyes forgattyúk egymáshoz képest el van­nak tolva; ezáltal a lengő kaliberrészek egymáshoz való kapcsolata tökéletesen merev és kölcsönös kezdeti és véghelyze­tük az egész üzem alatt nem változhatik meg, ami az üzem közben föllépő kopások folytán, ha a lengő részek hajtása for­gattyúval mozgatott fogasrúd által vagy pedig valamely fésűs hengermű hengereire ékelt forgattyú által történik — tényleg előfordul. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát képező hengermű egy foganatosítási alakja van három helyzetben és vázlatosan föl­tüntetve, ahol az 1. ábra a két kaliberrésznek helyzetét mutatja a hengerlés kezdetén a 2. ábra a hengerek állását a készrehen­gerlés kezdetén és a 3. ábra a készrehengerlés végén tün­teti föl. Az (a) és (b) lengő kaliberrészek a reájuk erősített (c) és (d) forgattyúk által az (e) és (f) hajtórudak közvetítésével nyerik moz­gásukat két, közös (i) tengelyre erősített (g) , és (h) forgattyú útján. A kaliberrészek kö­' zéppontja (k) és (l)-el van jelölve. Az (i)

Next

/
Thumbnails
Contents