50535. lajstromszámú szabadalom • Önműködő elektromos szivattyúberendezés házi vízvezetékek számára

Megjelent 19ÍO. évi december hó 22-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 505B5. szám. XXI/a. OSZTÁLY. Önműködő elektromos szivattyúberendezés házi vízvezetékek számára. MAX BRANDENBURG BERLINER PUMPENFABRIK AKTIEN­GESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1910 január hó 18-ika. Jelen találmány tárgya elektromotor se­gélyével hajtott szivattyúberendezés, mely a házat vízzel ellátó csőhálózathoz kapcsolt szabályozó víztartánnyal, továbbá a mótor számára elektromos indító készülékkel, arma­túrákkal és áramzáró szerkezetekkel van kapcsolatba hozva oly módon, hogy a szi­vattyú mindannyiszor magától működésbe jön, valahányszor a házi vezetékhálózatnak valamelyik csapján víz bocsáttatik le. A szi­vattyúberendezésnek egy kiviteli példáját a mellékelt rajz tünteti föl. A kútaknában végződő szívóvezezetékhez kapcsolt (a) forgó szivattyú közvetlenül van a (b) elektromotorral kapcsolva és mind­kettő a (c) szabályozó víztartányra van sze­relve, mely egyfelől a szivattyú nyomóveze­tékével, másfelől pedig a házi vezetékkel közlekedik. A (c) szabályozó tartány egy feszmérővel ellátott (d) magasságjelző üve­get, továbbá egy (e) biztosító szelepet és (f) zárócsappal ellátott kiürítő és tisztító csövet hord. Az (a) szivattyút a (c) tartány­nyal összekötő vezetékbe egy (g) vissza­csapó szelep van iktatva és azonkívül a szabályozó tartányon egy ismeretes elektro­mos (h) kontaktusszerkezet van elrendezve, mely közvetlenül a tartányban uralkodó mindenkori nyomás befolyása alatt áll. Az (a) szivattyú működésbe hozatala al­kalmával a (c) szabályozó tartány bizonyos magasságig vízzel telik meg, melyet a sza­bályozó tartányban uralkodó nyomás a fo­gyasztó csőhálózatba szorít. Mihelyt ezen csőhálózatból valamelyik vízvezetéki csap megnyitása által víz bocsáttatik le, a (c) szabályozó tartányban uralkodó nyomás csökkenni fog és ennek következtében a (h) kontaktusszerkezet a mótor (j) indító készülékéhez vezető áramkört zárni fogja. Ekkor a szivattyú működésbe jön és mind­addig működésben marad, míg csak a nyo­más a (c) szabályozó tartányban ismét el nem éri maximális magasságát. A kontaktus­szerkezetet vagy az indító készüléket tet­szőlegesen választható minimális vagy maxi­mális nyomásra lehet beállítani. Az elektromotornak a szivattyú hajtása céljából önműködően történő bekapcsolá­sára olyan ismeretes kontaktusszerkezetek is használhatók, amelyek a víztükör sülye­dése alkalmával jönnek működésbe. Az elektromotorral közvetlenül kapcsolt szivattyú a szabályozó tartánnyal és elektro-

Next

/
Thumbnails
Contents