50524. lajstromszámú szabadalom • Óra

Megjelent 191Q. évi december hó 22-én. MAGY. g&v KIR. SZABADALMI jBg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50524. szám. VII/c. OSZTÁLY­Óra. RADICS JENŐ BÖLCSÉSZETTANHALLGATÓ BEREGSZÁSZON. A bejelentés napja 1909 november hó 20-ika Jelen találmány tárgya olyan óra, mely egyidejűleg mutatja a pontos időt a világ összes főbb városaira vonatkozólag. A találmány azon elven készült, hogy az óra forgó óralappal bír, mely 24 órás be­osztással van ellátva. Ezen forgó óralapot álló gyűrű veszi körül, mely 360°-nyi be­osztással van ellátva és melyekhez a meg­felelő fokoknak megfelelően a főbb váro­sok nevei vannak odaírva. Tekintettel arra, hogy különböző délkörökön fekvő helyeken az időkülönbség éppen ezen fokeltérések­nek felel meg, világos, hogy ilyképen min­den egyes város helyének megfelelően a • forgó óralapon az illető városban uralkodó idő lesz leolvasható. Mellékelt rajzon látható jelen találmány egyik példaképeni kiviteli alakja. A készülék áll az (A) forgó óralapból, mely kerületén egymástól könnyen meg­különböztethető kétszer tizenkét órás be­osztással van ellátva; így pl. az egyik be­osztásnál, mely a nappali időt jelzi, az órák arabs számokkal, az éjjeli idő jelzé­sére szolgáló másik beosztásnál pedig az órák római számokkal lehetnek jelölve. Az (A) óralapot (B) fix gyűrűs óralap veszi kö­rül, mely belső részén 360°-nyi beosztással van ellátva és minden egyes főbb város neve a megfelelő fokszámhoz oda van írva. A (B) skála külső szélén a rendes óráknak megfelelő 60 perces beosztással lehet el­látva; ennek megfelelően az óra bír egy (C) forgó mutatóval, mely óránként egy­szer fordul körül; az óra továbbá (D) álló mutatóval bírhat, mely tetszés szerinti vá­ros fokszámának megfelelően beállítható és ezen helyzetében az óra járása dacára meg is marad. A készülék működése a következő: Az (A) óralap 24 óránként egyszer for-1 dul körül. Minden egyes város helyének megfelelően a fix skálával szemközt leol­vasható az óralapon a megfelelő idő, a(C) mutató pedig azon város idejét mutatja percnyi pontossággal, melyre a (D) álló mutató is vonatkozik. Ezen óra mindenféle nagyságban, mint zsebóra vagy falióra készíthető és egyálta­lában nem bír a közönséges óráknál bonyo­lultabb szerkezettel. SZABADALMI IGÉNY. Öra a főbb városokban eltérő időknek egy­idejű jelzésére, jellemezve egy, az óramű által hajtott forgó számlap által és ezen

Next

/
Thumbnails
Contents