50519. lajstromszámú szabadalom • Támasztórúd bányaépítménye számára

Megjelent 191Q. évi december hó 22-én. MAGY. gfeg KIR. SZABADALMI l&m HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50519. szám. XIl/a. OSZTÁLY. Támasztórúd bányaépítmények számára. MANNESMANNRÖHREN-WERKE CÉG DÜSSELDORFBAN. A bejelentés napja 1910 iebroár hó 26-ifca. A bányaépítmények számára szolgáló ki­húzható, utánaengedő támaeztórudak alkal­mazásánál megtörténhetik az, hogy midőn nagyobb hegytömegeknek hirtelen elválása folytán hirtelen igen nagy hegynyomás áll be. atámasztórudak ezen nyomásnak nem állanak ellen a szélső mértékig, azaz a rúd meg­hajlásáig vagy töréséig, hanem hirtelen egészen összetolódnak, amikor is az épít­mény hirtelen összeomolhat és így a bá­nyában tartózkodók életét veszélyeztetheti. Az utánaengedő támasztórudaknak ily hir­telen, teljes összetolódása továbbá akkor is beállhat, a szorítóheveder szétreped vagy általában a szorítószerkezet elpusztul vagy hatástalanná válik. A jelen találmány tárgya már most oly támasztórúd, melynél az egymáshoz képest eltolható rúdrészek egy szorítószerkezet segélyével, akként vannak egymáshoz erő­sítve, hogy azok igen nagy hegynyomásnál engednek azaz egymásba tolódnak, azáltal van jellemezve, hogy az egyik részen egy, a két résznek csak bizonyos meghatározott darabbal való viszonylagos eltolódását meg­engedő fékézőszerkezet, illetve ütköző van elrendezve. A fékszerkezet, ill. az ütköző célszerűen beállíthatóan van szerkesztve, hogy az a rúdnak különböző kihúzási mértékének meg­felelően hasson és hogy továbbá a rúd összetolódását a kívánt mértékben lehessen határolni. A mellékelt rajznak 1—4. ábráiban a ta­lálmány tárgyát képező támasztórúd három foganatosítási alakjában van föltüntetve. Az 1. ábrában föltüntetett foganatosítási alaknál a csőalakú támasztórúdnak két egymásba tolható (a, b) csöve a (c) bilincs segélyével van egymáshoz képest rögzítve. A bilincs fölött, ettől bizonyos meghatáro­zott, beállítható távolságban a (d) fékszer­kezet van alkalmazva, mely egy, a belső (a) csőre föltolt, zárt gyűrű alakjában van kiképezve, mely a fölülről beillesztett (e) ék segélyével tetszőleges szorossággal ékelhető oda az (a) csőhöz. Ha már most az (a) cső a nagyobb hegytömegeknek hir­telen elválása folytán beálló nagy nyomás hatása alatt hirtelen kezd a (b) csőbe be­csúszni, akkor ezen csúszást a (d) ék gyűrű határolja, amennyiben az ekkor a (c) bi­lincsre támaszkodik és a további csúszást vagy egyáltalján nem vagy csakjigen nehezen engedi meg aszerint, amint a (d) gyűrű többé-kevésbbé szorosan van a belső betol­ható (a) csőhöz odaékelve. Ezen szerkezet azzal a sajátos előnnyel bír, hogy ily nagy

Next

/
Thumbnails
Contents