50475. lajstromszámú szabadalom • Húsverőkészülék

Megjelent 191Q. évi december hó 19-éii. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 50475. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Húsverőkészülék. CZIRBESZ JÁNOS ÁLLAMGÉPGYÁRI MŰSZAKI HIVATALNOK KISPESTEN. A bejelentés napja 1909 december hó 5-ike. Jelen találmány tárgya húsverőkészülék, melynek föladata a szeletekben megsütendő húst sütés előtt megpuhítani s ezaltál élvez­hetőbbé tenni. Ezt eddigelé hosszú és fáradt­ságos kézi veregetéssel érték el, míg jelen készülék segélyével ugyanazt a célt gyor­san és csekély fáradsággal lehet elérni, ami az egyszerű háztartáson kívül különö­sen vendéglői, vagy kórházi konyhákban bír nagy jelentőséggel, ahol nagy mennyi­ségű hús puhításáról van szó. Ezen húsverőkészülék egy példaképem kiviteli alakját a mellékelt rajz 1. ábrája nézetben, 2. ábrája hosszmetszetben, 3. ábra keresztmetszetben, 4. ábrája egy módosított részletében tün­teti föl. Szerkezete, működése és kezelési módja a következő: Az (A) vízszintes lemezre erősített (B és €) lapokban van ágyazva (D) tengely, mely <E) kézi forgattyúval forgatható. A (D) ten­gelyre (P) kettős büttyök van erősítve, amely bütyök a nyíl irányában való for­gása közben a (G) verősúlyt (H) gördülő­kerekes tengelycsapnál fogva fölemeli a legfölső (I) helyzetbe, miközben a verősúly által felemelt (J) rúgó összenyomatik, s nyomást gyakorol a (G) verősúlyra, amely súly fölemelt legfölső helyzetéből a nyo­más alól fölszabadulva, ütést mór a (K) mozgatható lapon lévő hússzeletre s azt ily módon puhítja. A (G) verősúly vezetése az (L) nyúlványban és a (B) lap (M) kivágá­sában történik. Sérülések meggátlására a (B) laphoz erő­sített (N) védőburok szolgál, mely a (G) verősúlyt három oldalt kellő távolban kö­rülveszi s ezáltal a kezelő egyén ujjainak a súly alá kerülését megakadályozza. Az egész szerkezet (C) oldallapnak (0) nyúlványánál fogva az abban lévő (P) szár­nyascsavar rögzítőcsavar segélyével asztal­hoz erősíthető. Az ütések erősségének fokozása, vagy csökkentése a 4. ábrán föltüntetett (R) rúgó­szabályozó csavarral történhet, mely egyben a verősúly vezetésére is szolgál. Az (R) csavar lejebb csavarása esetén nagyobb lévén a (J) rúgó feszültsége, a (G) verősúly legfölső helyzetéből nagyobb ütést gyako­rol a hússzeletre. Ellenkező eredményt érünk el, ha (J) rúgót az (R) csavar följebb csavarásával meglazítjuk. Használatnál az (R) forgattyút jobb kéz-

Next

/
Thumbnails
Contents