50422. lajstromszámú szabadalom • Könnyű ház

Megjelent 1910. évi december hó 10-éu, MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 50422. szám. VIII/c. OSZTÁLY. Könnyű ház. KUBINA JENŐ MŰEGYETEMI HALLGATÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1909 junius hó 28-ika. Az építészet ekkoráig csak nehéz anya­gokból épült, több-kevesebb rongálással szétbontható lakóházakat ismer, holott az épületek könnyűsége, megfelelő szilárdság és tartósság mellett igen sok előnnyel járna. Az ily épületek minden különös ala­pozás nélkül igen sok emeletre volnának építhetők, olcsón volnának szétbonthatok, vasúton is olcsón szállíthatók és bárhol újra összerakhatok. Sőt a mostani épüle­letek fölötti térségekben is külön oszlo­pokra újabb több emeletnyi magasságban lennének fölállíthatók. Azonfölül a föld­rengést is jobban kibírnák. Ezen célokat igyekszik megközelíteni a találmányom tárgyát képező és az alább leírt könnyű ház. Mellékelt rajzban az I. ábra az ilyen háznak keresztmetsze­tét, a II. ábra alapnézetét, a III. ábra hosszmetszetét, a IV. ábra fölülnézetét, az V. ábra ablakberendezését, VI., VII. ábra a ház körül fonható egy­szerű sodronykerítés metszetét és alap­nézetét ábrázolja. Az ilyen háznak, ha földszintes, vagy ha földszinttel kezdődik, (c—c) rövid cölö­pök képezik az alapozását, melyekhez (a—a) padlódeszkák vannak szögezve s az ezen padlódeszkák által képezett kerítés közé a földszint fölmagasítására szolgáló kőra­kás, agyag vagy kavics lesz elhelyezve, melyen (1—l) lécekből álló léchálózat fog feküdni. E fakeretek isi sűrű agyaggal vagy sűrű habarccsal lesznek kitöltve, mely ha megkeményedik, a fakeretekre le­szögezett papirlemezekkel és ezek pokró­cokkal vagy újabb többszörös papirréte­gekkel lesznek beborítva. Az ilyen — ke­ményítővel vagy más gyönge ragasztó­anyaggal leragasztott — papirpadozat tisz­títása egyszerűen abból fog állani, hogy arról egy-egy papirréteget letépünk. (a—a) padlókra vannak a bekátrányo­zott (d'—d') duplalécek fölállítva. Ezen páros lécek, mielőtt fölállíttatnának, rö­vid (1—1) lécekkel vannak kétfelől páro­san összeszögezve, mi azoknak létraszerű alakot kölcsönöz, csakhogy itt la fokok gyanánt szolgáló (1—1) lécek párosak. Az így előkészített létrák (a—a) piad­iókra úgy vannak fölállítva, hogy azok alsó vége a padlót közbezárja. A létrák így egy-egy félméternyi távolságokban leállítva és a padlóhoz leszögezve, rövid

Next

/
Thumbnails
Contents