50404. lajstromszámú szabadalom • Tolókás edényzár

Megjelent 19ÍO. évi december hó 10-én. "TX^rrrTiíT—F; í> .i—rr ÍTT— " —:-••' '•'" ''-'" ;,v, vMAGY. SZABADALMI 50404. szám. XXl/d. OSZTÁLY. Tolókás edényzár. MLITZ AUGÜST GYÁROS CHARLOTTENBURGBAN. A bejelentés napja 1909 december hó 22-ike. Elsőbbsége 1908 december hó 24-ike. Jelen találmány tárgya edényekhez, fő­ként kenőedényekhez való tolókás zár. A találmány különösen oly edényzárra vonat­kozik, melynél a födél egyik vagy mind­két oldalán a beöntő nyílást elzáró tolóka van elrendezve, mely, vagy melyek rúgó­hatás alatt nyomatnak a födélhez, iiogy a zárás lehetőleg szoros legyen. A találmány szerint ezen rúgíó egyúttal a tolókának vagy tol|ókáknak a záróhelyzetbe való visz­szavezetésére is szolgál. A rúgó feszült­sége, mely a tolókat vagy tolókákat a födélhez nyomja, határok közé van szo­rítva és a toljókáknak lehetőleg pontos zá­rása a rugónak véletlen eltörése esetén is biztosítva van. A találmány szerint ezt oly berendezéssel érjük el, mely a tolókáknak a födélhez való rugalmas szorítása dacára sem engedi meg, hogy a tolókák saját sík­jukra merőlegesen számbavehető elmozdu­lást végezzenek. E célhói az egyik tolókát, mely a másik toliókával szilárdan összekö­tött tövis négyszögletes részén ül, a tö­visre csavarolt hüvely tartja, melyhez a nyomó rúgó szabályozható feszültséggel tá­maszkodik. A találmány tárgyának egyik kivitele a mellékelt rajzon látható, melyen az 1. ábra a tolókás zárral ellátott kenő­edény keresztmetszetét, a 2. ábra pedig fölülnézetét tünteti föl. Az edényzár föltüntetett kiviteli alakjá­nál az (a) kenőedény (b) födelén egy fölső (c) tolóka és egy alsó (d) toloka van el­rendezve az (f) beöntő nyílás elzárására. Az alsó (d) tolóka a (h) fogantyú tövisé­nek négyszögletes részére van illesztve, míg a tövisnek lefelé irányuló (g) meg­hosszabbítása csavarmenetekkel van el­látva. Ezen csavarmeneteken egy kívül­belül csavarmenetes (i) hüvely ül, melyre egy (k) tárcsa van csavarolva. A (k) tárcsa és az alsó (d) toloka között az (1) tekercs­rúgó foglal helyet, melynek fölső vége a födélben helytállóan megerősített (n) pe­cekhez, alsó vége pedig a (d) tolóka (m) peckéhez támaszkodik rugalmasan. Az (1) rúgió a két (c) és (d) tolókát a (b) födél­hez nyomja, ill. húzza és egyúttal a toló­kákat a nyitott helyzetből önműködően a záróhelyzetbe vezeti vissza. A (g) tövisen beállítható (i) hüvely a (d) toltóka alsó fölületét majdnem érinti és ily módon a (h) fogantyú kihúzhatóságát, illetve a fölső (c) tolókának a födélről való fölemelését határolja, A rajzon föltűn-

Next

/
Thumbnails
Contents