50384. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fémek vágására

Megjelent 1910. évi december hó lO-éu. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50384. szám. XVI/d. OSZTÁLY­Eljárás fémek vágására. LA SOCIÉTÉ ANONYME L’OXHYDRIQUE INTERNATIONALE CÉG BRUXELLESBEN. A bejelentés napja 1910 február bó 16-ika. Elsőbbsége 1909 március hó 19-ike. Az eddig szokásos autogénvágási eljárá­soknál használt durranógáz, oxygén, acety­­lén, vagy egyéb hőképző gázkeverékkel a vágást egy oxygénsugár segélyével eszkö­zöljük, mely az elkülönített hősugárral együttesen vagy attól függetlenül van el­rendezve. Jelen találmány tárgya ezen eljárás egy javítására vonatkozik, melynek célja az, hogy ezen eljárásnál tápasztalt némely tö­kéletlenség kiküszöböltessék. Ezen javított eljárással csekély gázfogyasztás mellett tiszta és síma vágás érhető el, amennyi­ben még igen vastag darabok vágásánál is a vágási fölületeken oxidok képződése és salakalakú kiválások meg lesznek gátolva. Ezen célt azáltal érjük el, hogy az ed­dig használt hevítő- és vágósugáron kívül, még egy ezektől független neutrális vagy előnyösen redukáló gázból álló harmadik sugarat használunk oly célból, hogy a ke­­vésbbé fölhevített helyeken képződő szilárd oxydok redukálását eszközölhessük vagy legalább a föllépő hőhatás folytán az oxy­dok megszilárdulását meggátoljuk. A gyakorlatban a vágóberendezést az is­mert szerkezetek módjára két egymás mel­lett elhelyezendő fúvócsővel látjuk el, me­lyek közül az egyik a. hő hozzávezetésére, a másik pedig a fölhevített darab fölé való oxygénsugár vezetésére szolgál, mely a tu­­lajdonképeni vágást eszközli. Az oxygén­­vezetőcső mögött ehhez bizonyos szög alatt a harmadik fúvócső van elrendezve, mely a redukálóan ható égő gázsugarat a vá­gási föliiletek előmelegített része mentén vezeti. A mellékelt rajzon ezen elrendezés egy példaképeni kivitelének vázlata van föltün­tetve. Ezen rajzból látható, hogy a vágandó (a) darab, — mely nagy vastagsággal (pl. 20 cm. vagy több) bírhat — három fúvócső hatása alatt van. (b) a hevítőcső, melyből pl. durranógáz tódulhat ki, (c) a fölheví­tett helyek fölött vezetendő cső a (d) vágó­­sugárral és (e) a vágási fölület mentén ve­zetendő fúvócső, mely a redukálóan ható, égő (f) gázsugarat szállítja. A (g) nyíl jelzi a vágókészülék eltolási irányát a vágandó darabhoz képest. Mint már hangsúlyoztatok, a hozzáadott (f) hydrogénsugár főképen a kevésbbé föl­hevített részeken képződő oxydok reduká­lására szolgál vagy a sugár által keleti kező új hőforrás hatása folytán az oxy-

Next

/
Thumbnails
Contents