50381. lajstromszámú szabadalom • Asztal

Megjelent lí)10. évi december hó 7-én. MACxY. ¿fa, KIR.Umm SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50881. szám. VIII/e. OSZTÁLY. Asztal. D,! LUX RUDOLF BÍRÓ WÜNSCHELBURGBAN A bejelentés napja 1910 február hó 21-ike. Jelen találmány tárgya fölcsappantható lappal ellátott asztal hatósági tárgyaló­­termek számára, melynek célja a mellette ülő személyeket az Ítélethirdetésnél gya<­­korta előforduló merényletekkel szemben megvédeni. Ezt azáltal érjük el, hogy az asztal párkányára lövedékeket át nem bo­csátó lemezt erősítünk úgy, hogy az ren­des körülmények között reteszelő berende­zés által vízszintes helyzetben tartatik, szükség esetén azonban az asztal mellett ülő személy a reteszelő berendezést kiold­hatja, ami által az asztallap fölcsappanta­­tik és rúgóhatás alatt álló retesz segélyé­vel függélyes helyzetben rögzíttetik. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak példakép vett foganatosítási alakja van föltüntetve. Az 1. ábrán ezen asztal fölülnézete, a 2. ábrán az 1. ábra A—A vonala szerint vett metszet és a 3. ábrán a 2. ábra B—B vonala szerint vett metszet van bemutatva. Az ismert szerkezetű (a) asztal (b) hom­lokpárkányának hátlapjára a lövedékeket át nem bocsátó (c) lemezcsuklók segélyé­vel van megerősítve. Ezen lemez a (d) csukló segélyével kapcsolatban áll az (f) tolórúddal, mely a föltolt (e) rugók által fölfelé szoríttatik. A (c) lap vízszintes helyzetében a (g) szögemelő orrának a (c) lapra erősített (h) akasztókapocsba való fogódzása által rögzítve tartatik. A (g) szögemelő a (k) húzó eszköz út­ján áll kapcsolatban az (i) fogantyúkkal, melyeknek mindegyike egy-egy ülőhelyen az asztal káváján van elrendezve. Ha az asztal mellett ülő személyek egyike veszély esetén az (i) fogantyút meghúzza, a (g, h) reteszelés kioldatik. az (f) orsó pedig szabaddá lett rúgó hatása alatt a (c) lemezt fölcsappantja, egyidejű­leg az (f) orsón elrendezett, rúgó hatás alatt álló (1) reteszek az (m) vezető hor­nyuk (m) sarkaiba ugranak és a (c) le­mezt ezen helyzetében visszacsappanás el­len biztosítják. Ha a (c) lemez nagyon hosszú, a leírt berendezésen kívül az asztal és (c) lapja között még megfelelő számú spirál- vagy más ingók is rendezhetők el, melyek egy­részt a (c) lemez fölcsappantását támo­gatják, másrészt annak nyugvó, illetve fölcsappant helyzetét biztosítják. Ha a lemez fából készül, fölső lapja acél­­vérttel vagy megfelelő vastagságú vasle­mezzel látható el. A (b) homlokfal bizton­NYOMPáHíBA'S

Next

/
Thumbnails
Contents