50366. lajstromszámú szabadalom • Vajkészítőgép

Megjelent 1910. évi december hó 7-én. MAGY. KIR. SZABADALMI «Kf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50366. szám. x/f. OSZTÁLY. Vajkészító'gép. SILKEBORG MASKINFABRIK, ZEUTHEN & LARSEN CÉG SILKEBORGBAN. A bejelentés napja 1910 március hó 19-ike. Jelen találmány tárgya egy főképen kéz­zel hajtható, hordó- vagy szekrényalakú tartánnyal ellátott vajkészítőgép, melynek hajtó tengelye a hordó fenéklapjai, vagy a szekrény megfelelő oldal- és véglapjai kö­zött azokkal párhuzamosan van elrendezve. A találmány lényege az, hogy a tartány fenék- vagy oldallapja egészen vagy annak \ legnagyobb része kinyitható, illetve leve­hető úgy, hogy a gép használata után tisztítható és szellőzhető, mi mellett a tar- ■ tány nyitható részei azzal csuklósán van­nak összekötve. A mellékelt rajzon ezen vajkészítőgép három kiviteli alakja látható. Az 1. és 2. ábra az egyik, a 3. és 4. ábra a másik, az 5. és 6. ábra a harmadik kiviteli alak­nak oldal- illetőleg föliilnézete. Az 1. és 2. ábra szerint a hordó födele egy átmérő irányában két (1) és (2) részre van osztva. Az (1) rész a (3) hordóval szi­lárdan, míg a (2) rész két (4) csukló révén az (1) résszel forgathatóan van összekötve. A födél lezárása a (3) hordón elrendezett tetszés szerinti számú (5) szárnyas csavar segélyével eszközöltetik. A 3. és 4. ábra szerint a födél három (6), (7) és (8) részből áll. A középső (7) rész a (3) hordóval szilárdan, míg a (6) és (8) rész a (7) résszel (4) csuklók révén for­gathatóan vau összekötve. A födél lezárása szárnyas csavarok segélyével ép úgy esz­közölhető, mint az 1. és 2. ábra szerint. Az 5. és 6. ábra szerint a (9) födelek nincsenek szétosztva, hanem (4) csuklók révén közvetlenül a hordóval összekötve. A hordó (11) és (12) csapjai valamennyi kiviteli alaknál a (10) állványban vannak ágyazva. A (12) csap a hordó forgatása ! céljából a (13) forgattyúval van ellátva. A találmány tárgya nemcsak egyszerű j vajkészítőgépek, hanem vajkészítőgéppel | egyesített gyúrógépek részére is használ­­! ható. így pl. az 5. és 6. szerint az eltolható (13) forgattyú (14) tengelye az ürös (12) csapágycsészén hatol át és végére a (15) fogaskerék van erősítve. A (16) és (17) gyúróhengerek a (18) és (19) fogaskerekek­kel vannak ellátva. A (18) fogaskerék ten­gelyén a (20) fogaskerék van elrendezve, mely a (15) fogaskerékkel kapcsolódik. A gyuróhengerek mellső tengelycsapjai megfelelően vannak tömítve, míg hátsó NYOMJA

Next

/
Thumbnails
Contents