50359. lajstromszámú szabadalom • Biztosító készülékkel ellátott hordócsap a folyadékok túlságos mennyiségben való kiömlésének megakadályozására

Megjelent 19JO. évi december nó 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50359. sznrn. XXI/d. OSZTÁLY. Biztosítókészülékkel ellátott hordócsap a folyadékok túlságos mennyiségben való kiömlésének megakadályozására. TROJE RÓBERT FŐISKOLAI HALLGATÓ BERLINBEN. A bejelentés napja 1910 február hó 14-ike. A jelen találmány tárgya biztosítókészü­lék hordócsapokhoz, amely, ha a kezelő vigyázatlanságból a csapnak idejében való elzárását elmulasztja, a csapnyelv önmű­ködő elfordulását idézi elő, úgy, hogy ez­által a folyadéknak túlságos mennyiségben való kiömlését megakadályozza. A mellékelt rajzon példaképen a talál­mány tárgyának egy kiviteli alakja van az 1. ábrán oldalnézetben, a 2. ábrán pedig föliilnézetben föltüntetve. Az (a) csapnyelv négyszögletes (1) végeire mindkét oldalon egy-egy fb) emelőkar van erősítve, melyekről egy (c) tálca csüng le. Az egyik (b) emelőkar a forgáspontján túl eső (d) meghosszabbítással kétkarú emelőt alkot, mely a (c) tálca egyensúlyozása vé­gett egy eltolható (e) súlylyal van megter­helve. Az (a) csapnyelven ezenkívül egy súlyos (f) emelőkar van átfordíthatóan el­rendezve, a mely a csapnak a rajzon föl­tüntetett nyitott állásban egy (g) pecekkel vagy effélével a (d) emelőkarra nehezedik. A csapnyelvnek négyszögletes (1) vége azon részén, a melyen a súlyos (f) emelőkar van elhelyezve, le van esztergályozva, hogy az utóbbit átfordíthassuk. A (h) csapra a hor­dóba való beverése előtt még egy (i) áll­ványt húzunk, mely egy (k) gyűrű és a hordó széle közé lesz befogva. A súlyos (f) emelőkar megrajzolt hely­zetében a csap, mint már említettük, nyitva van; ha el akarjuk zárni, úgy csupán a súlyos emelőkart kell átfordítanunk, hogy súlya azon az oldalon hasson, melyen a (c) tálca van, tehát a (b) emelőkarra, minek következtében az egyensúly megszűnik és a csapnyelv elfordul. Ha a kezelő vigyázatlanságból elmulasztja a csapnak idejében való elzárását és a folyadék ennek folytán az (i) állványon lévő edényből kiömlik, a kiömlött folyadék az állvány fenekén lévő nyílásokon át az alatta elhelyezett (c) tálcába folyhat. Ez­által szintén megszűnik a készülék egyen­súlyi helyzete, a mennyiben a folyadékkal terhelt (c) tálca súlya legyőzi az ellensúly hatását, minek folytán a tálca lesiilyed és az (a) csapnyelvnek ettől okozott elfordulása folytán a (h) csap záródik. Egy csapnyelv helyett kettőt is alkal­mazhatunk melyek köziil egyikre a bizto­sítókészüléket szereljük, inig a másik a kézzel való elzárásra szolgál. Ebben az esetben természetesen az átfordítható emelő - kart fölösleges alkalmaznunk. NVOMDáHIBA'S

Next

/
Thumbnails
Contents