50339. lajstromszámú szabadalom • Gáz-, ill. gőzturbina

Megjelent 1910. évi december iió 5-év. MAGY. KIR. SZABADALMI 1® HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50839. szám. V/d/l. OSZTÁLY­Gáz-, ill. gőzturbina. PROCNER JAN MÉRNÖK PABIAN1CEBEN. Pótszabadalom a 48783. sz. törzsszabadalomhoz. A bejelentés napja 1909 október hó 1-je. Már ismeretesek ellennyomású gőztur­binák, melyeknél a munka elvégzése után a turbinából még bizonyos feszültséggel kilépő gőz más, pld. gyári üzemekbe vezet­tetik. Ezen turbináknál azonban a gőzfo­gyasztás, ill. a turbinán idő- és erőegysé­genként átáramló gőzmennyiség állandó úgy, hogy ezen gyári üzemnek föltétlenül a turbinából eredő gőzmennyiséghez kell \ illeszkednie. Azonban csak nagyon ritka az olyan üzem, melynek gőzszükséglete az ellennyomású turbinának gőzszükségletével tökéletesen megegyezne. Ezen hátrány ki­küszöbölésére eddigelé segédturbináknak, u. n. lecsapoló turbináknak alkalmazását javasolták, melyeknél a gőz a szükségnek megfelelően azonban csak 2 vagy 3 atm. nyomással vezethető el tüzelési célokra, ! míg a visszamaradó gőz az alacsonynyo­mású fokozatba és innen a kondenzátorba kerül. A jelen találmány tárgya ezzel szemben a gyári üzem számára szükséges állandó gözfeszültséget ellennyomás gyanánt vezeti le egy turbinából, melybe megfelelő ma­gasabb feszültségű és túlhevített gőzt ve­zetünk be úgy, hogy a turbina munkaki­fejtése mellett a gőzfesziiltség gyári üzem számára szükséges nyomásig való csökken­l tését létesíti akként, hogy a kezdeti feszült­ségnek körülbelül 50—60%’fi erőkifejtésre használtatik föl és ezt követőleg ugyanazon gőz még megmaradó, azaz krlb. 7—8 atm. nyomással a gyári üzembe vezettetik. Emellett a turbina fordulatszáma lehet ál­landó, a teljesítmény pedig tetszés szerinti (változó vagy állandó) lehet, az ellennyomás | állandó és az átmenő gőzmennyiség változó, de a változás nem a turbina teljesítmé­nyétől, hanem a gyári üzem gőzszükségle­tétől függ. Ezen célt a 48783. számú törzsszabada­lomban védett turbinának további kikép­zése által érjük el. Ezen törzsszabadalom­ban több nyomásfokozattal bíró radiális be­ömlésű turbináról vau szó, melynél a turbina i működési módjának- változtatására vagy a működő nyomásfokozatok, vagy az egyes nyomásfokozatokban működő fúvócsövek számát növeljük, vagy csökkentjük, vagy pedig úgy a működő nyomásfokozatok, mint a működő fúvóesövek számát közösen vál­toztatjuk. Ezen célból minden nyomásfoko­zatban több radiális szájcső van elrendezve, melyek a futókerék lapátkoszorúihoz képest sugárirányban befelé torkoló végeiken fú­­vókákkal és a turbinakamarával koncentri­kus gőzbevezető térbe torkoló külső végei-NrOMDAWBA'S

Next

/
Thumbnails
Contents