50303. lajstromszámú szabadalom • Berendezés gépkocsiknak sűrített levegővel való hajtására

KIR. Megjelent 1910. évi november lió 29-én. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50803. szám. XX/a/2. OSZTÁLY­Berendezés gépkocsiknak sürített levegővel való hajtására. SZERED! AMBRUS DEZSŐ ÍRNOK FEGYVERSEKEN. A bejelentés napja 1909 julius hó 13-ika. A benzinmotorral hajtott gépkocsiknak városi használatban nagy hátránya az, hogy a kellemetlen szagú égéstermékek megfertőzik a levegőt. Éppen emiatt nagy versenytársa a zajtalan és szagtalan elek­tromos gépkocsi. Ennek viszont az a hát­ránya van, hogy az erőforrást képező akku­mulátor már aránylag kis teljesítmények­nél is igen nagy súlyú és emiatt csakis városi használatra alkalmas. •Jelen találmány tárgya oly berendezés, melynél a gépkocsi két főkövetelménye, úgymint az elektromobil szagtalan üzeme és a benzinmlótorüzem tetszőleges hasz­nálati ideje egyesítve vannak. A találmány tárgya ¿érint ez oly módon van elérve, hogy a hajtóelem gyanánt sűrített leve­gőt használunk, melyet tartályban tetsző­leges mennyiségben és tetszőleges nyomás alatt raktározhatunk és amely üzem a kör­nyezetet kellemetlen szaggal nem terheli. Ezenkívül mindazon előnyök is érvényre jutnak, melyek az erő raktározásának fo­galmával egybe vannak kötve. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak egy példakénti kivitele vázlatosan van föltüntetve. Az (a) léghengerek a (b) vezetőcső út­ján a (c) sűrített légtartályokkal vannak összekötve úgy, hogy a (d) szelep kinyitá­sakor a léghengerek elosztó szerkezetébe jutó sűrített levegő működésbe hozza a gépet, melynek főtengelye az ismert szer­kezetű differenciálműre hat és a. kocsit mozgásba hozza. Az esetben, ha csak rö­vid ebb utat kell a kocsinak megtenni, akkor elegendő csupán az egyik légtar­tályt megtölteni, míg hosszabb út esetén mindkét tartály megtöltendő és ekkor a közlekedő csővel összeköttetésbe állanak. A sűrített levegőnek beszerzése tör­ténhet úgy, hogy egy teljesen idegen erő­forrással hajtott légsűrítőből vesszük, eset­leg egy központi sűrített levegőtelepről, vagy pedig a kocsi alváz előrészén helye­zünk el egy erőforrást, pl. egy explóziós motort, mely egy kompresszorral van kap­csolatban s ezen gépcsoportot csak addig működtetjük, míg a tartályokat levegővel megtöltöttük. Az előbbi esetben a kocsi­alváz összes szabad részeit kihasználhat­juk arra, hogy sűrített levegőtartályokat helyezünk el, míg az utóbbi esetben ele­gendő, ha a rajzban föltiintestett módon a hátsó ülés alatt elhelyezett két kisebb lég­tartályt alkalmazzuk. Ekkor ugyanis az(e) motor által hajított (f) kompresszor segíti ségével az elfogyott levegőkészletet pó­

Next

/
Thumbnails
Contents