50285. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a gyulladási és robbanási veszélynek benzinmótorgépeknél való megszüntetésére és e célra szolgáló segédanyag

Megjelent 191Q. évi november hó 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 50285. szám. XYlII/a. OSZTÁLY. Eljárás a gyulladási és robbanási veszélynek benzinmosógépeknél való meg­szüntetésére és e célra szolgáló segédanyag. KOVALD EMIL DR KELMEFESTÓGYÁROS BUDAPESTEN. A bejelentés napja, 1909 december hó 1-je. A benzinmosógépekben fölszálló és ösz­szegyülemlő benzinpárák gyúlékonyságuk és megfelelő levegőmennyiséggel való ke­verődés esetén bekövetkező robbanékony­ság uk folytán már igen sok szerencsétlen­ségnek voltak okozói. A benzin használa­tával járó veszedelemnek elhárítására már a legkülönbözőbb javaslatok tétettek anél­kül, hogy eddig csak egy is kielégítőnek bizonyult volna. A jelen találmánynak már most oly eljá­rás a tárgya, mellyel a benzinmosógépek­nél a gyúladási és robbanási veszélyeket teljes biztossággal elháríthatjuk, és pedig azáltal, hogy a mosógépben lévő benzinbe alkoholban vagy vízben szegény szappané­nak alkoholban való oldatában abszorbeálva ammoniákgázt, vagy egy ehhez hasonlóan viselkedő, sem nem égő, sem az égést nem tápláló gázt vezetünk be, és a benzinnel való érintkezéskor az oldatbjól fölszaba­duló ammoniákgázt a gépben a folyadék fölszine fölötti térben összegyűlni hagy­juk. Ezáltal a benzint bármily és bárhon­nan jövő gyújtó lánggal szemben úgyszól­ván teljesen immúnissá teszi. A jelen találmány szerinti eljárást a leg­előnyösebben akként foganatosíthatjuk, hogy az ammóniáknak a benzinbe való be­vezetésére célszerűen vízben szegény káli­szappan alkoholban való oldatát használjuk föl. Ha az ammoniákgázzal telített alkohol­káliszappanoldatot a mosógépben lévő ben­zinbe adagoljuk, az ammoniákgáz a benzin­nel való érintkezéskor az oldatból nyom­ban heves pezsgés közben fölszáll a folyar dék fölszine fölötti térbe. Az e térben esetleg már fölgyülemlett benzinpárák jaz eljárást nem befolyásolják, mert ezek az ammoniákgázok előidézte nagyobb nyomás következtében lecsapódni kényszerülnek. A mosógép födelét ezért úgy kell készíteni, hogy az zárt állapotban mindenütt jól tö­mítsen. Az ammoniákgiáznak a mosógépbe való bevezetése a benzin veszélyességének meg­szüntetése mellett még azt a nagy előnyt biztosítja, hogy az, minthogy az ammóniák a maró alkáliákhoz hasonlóan viselkedik, a benzin tisztító hatását jelentékeny mérték­ben fokozza. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás a benzin gyúladási és robbanási veszélyének benzinmosógépekben való elhárítására,, azáltal jellemezve, hogy a

Next

/
Thumbnails
Contents