50281. lajstromszámú szabadalom • Eladó készülék sütőélesztő és hasonló anyagok számára

Megjelent 191Q. évi november hó 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 50281. szám. XVIII/d. OSZTÁLY­Eladókészülék sütőélesztő és hasonló anyagok számára. DIRNBACH SÁMUEL ÉS DEUTSCH DÁVID KERESKEDŐK VINKOVCEBAN. A bejelentés napja 1910 január hó 16-ika. A jelen találmány tárgya eladókészülék sütőélesztő és hasonló anyagok számára, melynél az élesztőt tartalmazó kamara el­tolható függélyes válaszfallal van ellátva, mely a kamarában lévő árút a kiadó nyilás felé szorítja. Az eddigi hasonló szerkezetekkel szem­ben a jelen találmány tárgya azáltal tűnik ki, hogy a válaszfal egy vagy több spirál­rúgó hatása alatt áll, mely rugóknak az a törekvése, hogy eltolható válaszfalat, ill. az ezen falnak támaszkodó árut (élesztőt) a. kiadó nyílás felé továbbítsák. Ezen tö­rekvésnek egy, a számmutatólap fokosztás­rovatékaiba hatoló mutató áll ellen úgy, hogy a válaszfal csak akkor tolatik előre, ha a mutatót a royatékokból kiemeljük. Az eddigelé ismert szerkezeteknél a vá­laszfalnak eltolása fogaskerék és fogazott rúd segélyével történik, mely utóbbit eset­ről esetre a szükséges mértékben elforgat­ták. Ezen elrendezés a komplikált műkö­dési mód mellett még azzal a hátránnyal is jár, hogy a készülék nehéz és hogy a fogaskerekek idővel kopnak és törnek. A működés nehézkessége, főleg abban áll, hogy a fogaskerekeket addig kell forgat­nunk, amíg a válaszfal a kellő pontig előre nem mozgott. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképpeni foganatosítási alakját tünteti föl. Az 1. ábra fölülnézet, részben levett födő­vel. A 2. ábra függélyes harántmetszet, az 1 ábrának A—A vonala szerint. A 3. ábra hosszmetszet, az 1. ábrának B—B vonala szerint. A készülék ismert módon három kama­rára van osztva, melyek a vízhűtést léte­sítő (1, 2, 3) és (4) hűtőterekkel vannak ellátva (1. ábra). Ezen terek alul a (22) ka­marán át (2. ábra) közlekednek egymással úgy, hogy ha az egyik kamarába töltünk vizet, az valamennyi kamarában egyenlete­sen fog eloszlani. A vizet a (6) csavarok­kal elzárható (5) nyílásokon át bocsátjuk be és időnként a (24) csapon bocsátjuk le. A középső kamara, mely az épp eladás alatt lévő élesztőt tartalmazza, kiadónyílás­sal van ellátva, mely a készülékből ki­nyúló és levágott élesztőt a (21) fölületre tereli. Az ezen kamarában lévő függélyes válaszfal (15) spirálrugók hatása alatt áll, mely rugóknak célja, hogy a (10) válasz­falat, ill. az ezen válaszfal előtt fekvő élesztőt a készülék kiadó nyílásán kitolja. Ezen törekvésnek ellenáll a (16) spirálrúgó

Next

/
Thumbnails
Contents