50258. lajstromszámú szabadalom • Talajegyengető

Megjelent 1910. évi november hó '^4-én. MAGY. SZÁBrADÁÜMI iím. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 50258. szám. KI a. OSZTÁLY. Talajegyengető. GREGOR JÓZSEF GÉPÉSZ LENGYELTÓTIBAN. A bejelentés napja 1909 december hó 24-ike. A szántóföldnek tárcsás boronával való megművelésénél tudvalevőleg a középen tompa szögben meghajlított tengelyen el­rendezett homorú tárcsák a földet két oldalt kifelé terelik és ezáltal a szántóföld fölszí­nét jelentékenyen egyenlőtlenné teszik. Ezen egyenlőtlenségek annál kellemetlenebbek, mert a 1. 5—2 m. szélességű tárcsásboronák­nak megfelelő szélességű barázdák alakjá­ban jelentkeznek. Ennek a találmánynak tárgya már most oly talajegyengető, mely az említett hátrá­nyokat van hivatva kiküszöbölni és mely­nek lényege a borona mögé akasztható oly trapéz- vagy háromszög-alakú keretből áll, melynek a haladás irányára merőlegesen húzódó tengelyét hátrafelé összefutó, élére állított két terelőlemez fogja össze. Mellékelt rajzon a találmánybeli talaj­egyengetőnek egy oly példaképeni foga­natosítási alakja van föltüntetve, még pe­dig az 1. ábrán oldalnézetben, a 2. ábrán pedig fölülnézetben. A találmány értelmében a haladás irá­nyára keresztben álló (1) tengely két vé­géhez egy-egy élére állított (2) terelőlemez van erősítve; ezek hátrafelé konvergálva egy (6) kengyelhez csatlakoznak és azzal letompított végű háromszöget, vagy trapézt képeznek. Amint a középen tompaszögben megtört tengellyel biró boronának ezen tengelyre szerelt homorú tárcsái a haladás irányában széttartó síkokban lévén elhelyezve, a lazí­tott földet kifelé terelik, azonképen a talál­mánybeli szerkezet összetartó (2) lemezei a kifelé terelt földet vissza befelé terelik, miáltal a szántóföld fölszínét teljesen egyen­letessé teszik A (2) terelőlemezek végeit összefogó (6) kengyelen és (1) tengelyen, ill. ennek köze­pére erősített (7) kengyelen egy (8) szek­rényt illeszthetünk, melyben a szerkezet leszorítására szolgáló nehezékek helyez­hetők el. Az egész szerkezet az (1) tengely végeire erősített (4—4) láncok segélyével az ezek végén alkalmazott horgok révén a borona mögé akasztható. A (2—2) lemezekhez (1) ten­gelyen túl (5) toldatok csatlakoznak, hogy a borona nyomás kifelé terelt föld okvetlenül közbe fogassanak.

Next

/
Thumbnails
Contents