50217. lajstromszámú szabadalom • Plomba zsinórzárakhoz

Megjelent 1910. évi november hó 19-én. MAGY, KIR. SZABADALMI jBB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50217. szám. XVIII/d. OSZTÁLY. Plomba zsinórzárakhoz. METALL-INDUSTRIE WINTER & ADLER A.-G. CÉG WIENBEN. A bejelentés napja 1910 január hó 8-ika. Elsőbbsége 1908 julius hó 1-je. A jelen találmány oly plombákra vonat- | kőzik, amelyek U-alakúra hajlított fémsza­lagból állanak, végeik pedig rájuk húzott elzáró hüvellyel tartatnak össze. A jelen találmány tárgya ezen plombák­nak további kiképzése, mellyel azokat zsi­nórok plombálására lehet fölhasználni. Ezen célbiól a fémszalagvégek peremfogazással vannak ellátva, melynek fogai afémszalag;­végek síkjához viszonyítva, lefelé, illetve fölfelé hajlíttatnak, aszerint, amint azok a fölső, illetve alsó fémszalagvéghez tar- i toznak. A zsinórvégek egyik oldalról és a fémszalagvégek a másik oldalról úgy vej­zettetnek a zárhüvelybe, hogy a fogazá­sok o zsinórvégek fölé, illetve azok alá kerülnek. A hüvely összesajtolásánál a pe,­remfogazás fogai a zsinórvégeken keresz­tül sajtoltatnak, mimellett a hüvelynek a, fogazásba oldalt történő besajtolását, a zr'nórnak kiszakítás, és a hüvelynek leol­dás ellen való biztosítása céljából eszkö­zölhetjük. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak példakénti kiviteli alakját látjuk fölr tüntetve, és pedig az 1. ábrán a plombát nyitott, a 2. ábrán pedig zárt helyzetében látjuk, a 3. ábra az 1. ábrának A—B vonala szet­rinti metszetét tünteti föl, a | 4. ábra a plomba egy példakénti alkal­mazását mutatja egy postazsákzár biztosít tásánál. Az U-alakúra hajlított (a) fémszalag tb) fogazással van ellátva, melynek fogai a fémszalagvégek síkjából kifelé vannak haj­lítva és pedig a fölső fémszalagéi lefelé, az alsóé pedig fölfelé hajlíttatnak (3. ábra)1 . A fémből készült hengeres (d) zárhüvelybe egyik oldalról a két (m) zsinlórvég és amár sik oldalról a fémszalagvégek úgy vezet­| tetnek be, hogy a (b) fógazás az (m) zsi­nórvég fölé, illetve alája kerül (3. ábra). A (d) fémhüvely összesajtolásánál az (a) fémszalag fölületére merőlegesen a fogak az (m) zsinórvégeken keresztül a hüvelybe kapaszkodik, míg a fémhüvely egyidejű­leg a fogazás foghézagaiba sajtoltatik. Ily módon egy oldhatatlan zár létesül, amely a zsinórvégeknek a plombábíól valjó kihúzását teljesen kizárja. Ha a p lombára az (1) cimkét akarjuk erősíteni, a cimkét a mellső végén a (2) hasítékkal látjuk el, melyen a cimke tartására való U-alakú (a)' fémszala­got átvezetjük (4. ábra). SZABADALMI IGÉNY. Plomba zsinórzárakhoz, azáltal jellemezve, hogy a fémszalagvégeken kiképezett (b) peremfogazás fogai a fémszalag1 síkjár

Next

/
Thumbnails
Contents